Selon youn nan pwofesè ki pi pwodiktif nan peyi Etazini ki rele Carl New Port, genyen 2 kategori travay ke nou reyalize antanke pwofesyonèl.

Si wap gade nan anviwonman pwofesyonèl ou oswa nan pwòp karyèw, ou ka remake ou fè anpil tach, men se pa tout tach sa yo ki fè yon mak oswa enpak nan fonksyonman òganizasyon kotew ye a. Pran yon ti poz epi reponn kesyon sa yo :

  1. Ki tach mwen akonpli depim maten?
  2. Sim pat fè tach sa yo eske lavim, òganizasyon, djòb mwen tap afekte negativman? 
  3. Kijan sam fè yo kontribye nan avansman estriktirèl lavim, òganizasyonm oswa biznis mwen? 
  4. Ak ki fasilite yon lòt moun ki pa nan domèn mwen an ka repwodui sa map fè a?

Toujou selon ekspè a, siw vle genyen bon jan rezilta dirab, ou sipoze envesti tan ak talan nan kategori travay nou ka rele Travay An Pwofondè (TAP)”.

TAP se yon seri aktivite ki mande anpil konsantrasyon avèk tan, men ki ka fè gwo diferans nan vi pèsonèl, biznis oswa òganizasyonw. Ann pran yon ti egzanp : «li ka ijan pouw reponn yon imèl , men travay an pwofondè a te ka kreyasyon yon sistèm ki pèmèt ou reponn imèl pi rapid oswa genyen yon seri de mesaj ki tou fèt pou yon seri de kesyon yo poze souvan ». Li ka pi fasil pouw jis bay kliyanw yo enfòmasyon nan bouch. Men siw kreye yon dokiman oswa yon katalòg pou kliyan yo lap evitew pale epi wap pi efikas. Kreyasyon katalòg lan ka pran nenpòt 2-3 semèn. An rezime travay an pwofondè se aktivite ki fè yon diferans vizib nan sa wap fè yo. Li amelyore sa wap fè nan gran echèl menl mande tan poul fèt.

Nan lòtbò a,  Travay an Sifas (TAS) la se ti detay kew fè tout tan men ki pa vrèman chanje anyen. Travay saa yo jis kenbe yon sistèm an plas. Ou ka plede fè pwomosyon pou pwoduiw la, men travay an pwofondè a se kreye yon pwodui de kalite epi chache devlope relasyon avèk moun ki ka achte pwodui a. Travay an sifas se tankou yon manje kew dekore. Se pa dekorasyon an kliyan a bezwen men se bon gou manje a. Majorite tanw dwe envesti nan fè manje a gou, devlope nouvo resèt olye nan dekore.

Okipe pa vle di wap travay. Siw kwè mwen manti mande anpil gwo chèf nan vil la. Yo toujou nan biwo, men lè’w gade nan fen jounen, nan fen mwa a, nan fen ane a ou pa rive chanje anyen.

Carl New Port fèm reflechi sou pwòp vim epi detèmine ki travay ki an sifas ak sa ki an pwofondè. Sim rive chanje fasonw travay oswa edew vin pi pwodiktif atravè blog saa, mwen akonpli yon travay an pwofondè.

Vire gade pwòp aktivitew. Nan ki tip de travay ou pase majorite jounenw, mwaw, viw. Pwofondè oswa Sifas?