Si n mete l nan galaksi yo, yon jou yap kolonize lespas.

Si n mete l nan fon lanmè, yon jou yap rive rive eksplore anba dlo.

Si n metel anba tè, yon jou yap rive pèse zantray latè.

Apre yon pil deba, yo di:

Ebyen, ann mete l anndan yo.  

Nan mitoloji grèk la se konsa dye yo fini pa deside pou yo sere sekrè dèdye andedan lòm.

Nan lòt sivilizasyon ak relijyon se preske menm kout baton an.

Nou mèt plede chache relasyon, richès, onè ak lòt bagay eksteryè yo,

vid mwen avè w santi a pap bouche,

sa nap chache a se andedan nou li ye.

Gen anpil verite kap domi nan nou ki bezwen reveye yo.

Objektif blòg saa se entwodui w ak 7 tès pèsonalite kap pemèt ou dekouvri kote ki kache lakay ou yo. Verite kap laloz nan ou an.

Malgre tès sa yo pami sak pi popilè nan mond lan, yo korèk sèlman a 60%. Men yo se bon baz pou w konprann konpòtman w ak fason lòt moun panse.

Lè w konprann tip pèsonalite yon lòt, ou sòti nan mòd “jijman”, pouw antre nan mòd “konpreyansyon”.

Kronotip/Chronotype

Kò w gen pwòp revèy pa l. Sa syantifik yo rele rit sikadyen.

Kilè enèji w wo?
Kilè l ba?
Ki moman nan jounen an ou pi pwodiktif?
Kilè kò w mande repo?

Tès kronotip ede w konprann revèy kò w ak jere enèji w.

Dr Michael Breus fè yon bèl rale sou sijè saa nan liv li ki rele “The Power Of When”.

http://www.psychomedia.qc.ca/tests/questionnaire-typologie-circadienne-horne-ostberg

https://thepowerofwhenquiz.com/

Eneyagram/Ennéagramme

Eneyagram baze sou 9 tip pèsonalite. Li montre w 9 fòs lòm.

Fòs ki dominan lakay pa w ak lyen ki genyen ant yo.

Mse tip 5 e ou?

https://www.eclecticenergies.com/francais/enneagramme/test

Myers-Brigg

Youn nan tès ki pi pwofon nan mond lan. Menm lame Amerikèn itilize l pou evalye solda yo.

Myers-Brigg divize lòm an 12 tip sou echèl entrovèzyon ak ekstravèzyon an.

Sikològ Isabel Briggs Myers ak Katherine Cook Briggs devlope tès saa nan lane 1962. Li baze sou yon teyori Carl Jung ki di ke lòm eskperimante mond lan 4 fason. Sansasyon, entuisyon, emotion ak panse.

https://www.16personalities.com/fr

Fascination Advantage / Avantaj Fasinan

Ou pa ka devlope yon bon mak pèsonèl si w pa konn kijan w fasine lòt moun.

Majorite tès montre w kiyès ou ye. Fascination Advantage montre w jan mond lan wè w.

Estil ak karestik ki ka fè w byen pase. Li konbine 2 eleman nan pèsonalite ke w ka itilize pou w fè gwo enpak.

http://www.howtofascinate.com/get-my-profile/assessment

DISC

Tès DISC detèmine jan w konpòte w anvè lòt moun. Li ede w konprann fasèt nan pesonalite w ke w montre an prive ak sa w montre an piblik (mas ou mete yo).  

DISC evalyew sou 4 eleman ki se:
D — Développeur – Organisateur
I — Influent – Enthousiaste
S — Stable – Tranquille
C — Consciencieux – Expert

https://www.123test.com/disc-personality-test/

Leadership Animal | Estil Lidèchip Bèt

Ki bèt ki gen menm estil lidèchip avè w e sa w ka aprann sou tèt ou parapò ak jan bèt sa fonksyone. Mse yon ous e ou?

http://animalleadership.com/510-2/ \

 

BIG 5

BIG 5 se youn nan tès sikolojik mond modèn lan.

Li mezire reyaksyonw genyen nan diferan sitiyasyon.

Big 5 ede w konprann 5 pi gran dimensyon nan pèsonalite a ki se Ouverture, Conscience professionnelle, Extraversion, Agréabilité ak Névrosisme.

Gras ak big 5 wap pi byen konprann estil lidèchip ou ak janw evolye nan mond pwofesyonèl la.

https://www.truity.com/view/tests/big-five-personality

https://www.123test.fr/test-de-personnalite/

Bonis

Dekouvri konbyen jou, lè, segond kew gentan pase sou tè saa.

http://www.1happybirthday.com/birthday_calculator.php

Ki tip ou ye?

Kiyès nan tès saa ki etonew?

Pataje reziltaw avèm.

Pran tanw pouw aprann konn tèt ou ak delouvri eleman ki kache andedanw yo.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required