Ou travay maten midi swa. Ou chanje estrateji, chanje metòd pou yon meyè rezilta. Ou pale ak moun, ou travay sou tèt ou, men sa pral fè 2 zan wap frape anyen poko tonbe. Ou jis anvi abandone.

Pasyans, paske siksèw ap jèmen.

Wap pran matirite

Depiw plante fòw gen pasyans pou tann rekòt. Pou jaden an byen soti, ou dwe kite plant yo pase nan tout etap nesesè pou atenn matirite.

Peryòd yon plant ap grandi anba tè a sanble ak peryòd fènwa kew trouvew aprèw fin travay di epi rezilta poko tonbe. Tout travay la ap fèt nan fènwa. Efòw yo ap metamòfoze pou baw rezilta wap tann lan. Siw sispann wouze gen anpil chans poul mouri.

Peryòd sonb saa esansyèl nan lavi plant lan. Ou gen posibilite pou fèl mouri oswa fèl grandi. Ou pa ka wè si lap metamòfoze ew pa ka wè grenn semans ou te plante a. Ou nan anpil dout paskew pa konn sa kap pase. Sezon saa la pou devlope matiritew. Saw fè nan espas tan saa pral detèmine rezilta wap tann lan. 
Nan moman saa ou dwe gen lafwa ke rezilta ap tonbe. 

Lafwa se kwè san garanti nan yon bagay kew poko wè. San lafwa paka gen mirak.

Twò prese pap fè jou louvri

Siw manje yon mango ki poko fin mi lap deranjew. Lèw anvi dekouraje, ou gen tandans al defouye plant lan pouw wè si lap grandi. Wap anvi separe manje a pouw ka montre envite yo kew konn fè manje. Pran ti pasyans paske jan pwovèb la dil la: pitow mize nan wout, ou pote bon nouvèl.

Moman difisil sa yo konn fèw anvi pran yon chimen fasil oswa chèche yon fason pouw ka jwenn rezilta rapid. Pa tonbe nan tantasyon.

Imajinew fè yon ti pas kout pouw ka tonbe yon kotew te deja travay di pouw rive. Epi pandanw fin fè ti pas kout la, lavi lage nan menw saw tap chache a nan bon chimen an. Ou ka fè tout viw ak remò.. Yon ti paysyans epiw te ka viv ak kè poze. Men yon ti vitès anpechew gen lapè pandan tout laviw.

Pa fè okenn bagay ki pa sòt nan fon kèw, pa enplikew ak okenn moun ki pa kwè nan saw kwè a, pa pran okenn opòtinite ki pa kadre ak kotew vle ale. Pitow fè 10zan ap konstwi yon vi kap dire 50 an, kew pretann wap viv chak wikenn.

Ou fè tout saw gen pouw fè. Ou bay lemeyè de ou, rezilta ap tonbe kanmenm.

Pa abandone.

Pa dekouraje.

Pa kite okenn moun fèw pèdi lafwa nan rèv saa.
Ou fè sa 90% moun nan mond lan pa ka fè. Ou fè aksyon nan direksyon rèv ou. Ou akonpli sa gwo jeni ak saj ki viv sou tè saa fè. Ou fè aksyon, ou travay di ew pa kite parès domine viw menm jan ak majorite moun ki nan antouraj ou..

Bat bravo pou tèt ou, ou se yon eksepsyon. Se moun tankouw ki chanje mond lan.

 Pasyans, siksèw ap jèmen.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required