Si prezantasyonw lan se li sa ki ekri nan ekran an, voyel pou nou, na li poukont nou. Avèk lanmou, Piblik la

Mesaj sa a pa engajem, se piblik lan ki mandem patajel avèw (mwen jis ap trip :-).

Nan mond jodia kew se elèv, anplwaye, antreprenè, li vin yon obligasyon pouw fè prezantasyon pouw konvenk envestisè oswa enfome kolég ou de ide ak vizyonw.

Sa poko rive pou al nan yon prezantasyon epi prezantatè a pase plis tan ap gad ekran an olyel gade piblik la? Oswa prezantasyon an monotòn, power point lan tankou yon dokiman Word tèlmanl plen ak tèks?

Menm jan lèw nan wòl odyans lan li fatigew la, li enpòtan pouw pa desevwa odyans lan lèw nan wòl prezantatè a.

Banm rakontew yon ti istwa poum mete sam pral di yo an kontèks; yon fason poum anpechew panse se bagay mwen jwenn nan kèk liv mwen jis ap pataje avèw.

7 Jen 1998 se te jou kominyonm. Yo te chwazim poum te fè youn nan lekti yo. Mwen te tèlman kout ke yo te blije mete yon blòk dèyè litren an pou moun te ka wèm. Aprè lekti a yon ti sourit (jan yo te relem lèm lekòl) mete 3-400 moun kanpe pou aplodil, yon bagay ki pa janm fèt nan listwa lamès. Istwa sa a se yon fason poum diw ke konsèy mwen pral di la a se pa pawòl (4lèt) se bagay ki baze sou eksperyans pratik.

Antanke yon chanpyon nan domèn pale an piblik nan konpetisyon Toasmasters nan peyi Etazini, men 7 règ ou dwe aplike pouw fè piblik ou a viv yon prezantasyon WOW.

1- Prepare
Fòk ou prepare a lavans se pa lèw rive devan moun yo pou al imajine sa pouw di. Fè yon ” Story Line” oswa itilize “Index Card” pou note pwen enpòtan ou sipoze touche yo ak nan ki lòd wap pale de yo. Eseye tout materyèl elektronik wap itilize pou verifye si pa gen pwoblèm. Konnen ak kiyès ou pral pale( laj, nivo,) pouw ka adapte prezantasyonw lan ak yo.

2-Abiye nan fason paw
Depiw pa alèz nan fason ou a biye wap mache mal e ou pral plede mande sa yo panse de rad la olyew fè prezantasyon an. Mete rad ou renmen, mwen menm mwen gen yon chemiz prefere kem mete lè map fè gwo prezantasyon. Lèw alèz nan pow wap pi alèz pouw bouje e fè kontak ak odyans lan.

3- Gen yon objektif
Ou pa pale pou pale, ou pale pou yon bi. Prezantasyon an sipoze destine poul fè yon bagay spesifik nan vi Odyans lan. Eskew vle edike, enspire, enfòme oswa pesyade odyans lan? Ou vle prezantasyonw la ankouraje yo votew, achte pwoduiw la oswa aprann fè dezisyon difisil. Mwen pa bezwen konn de ki sijè wap pale a men tout prezantasyon sipoze gen yon objektif.

4- Rakonte listwa
Semèn pase mwen fè yon prezantasyon nan yon lekòl. Mwen parèt mwen enstale tout materyèl mwen yo, distribiye stikè epi mwen komanse konsa. Yon jou pandan map desann mach kote manmanm tap fè lekòl la, mwen tonbe sou … Ou wè sam fè la a? Ou wè? Pa dim li janl ye a, banm egzanp, rakonte istwa paske mwen ka jwe fim lan nan lesprim. Li enpòtan pouw fè odyans lan viv sa wap di e meyè fason ou ka fè sa se nan rakonte listwa.

5- Fè yon show
Lè wap gade prezantasyon ekspè nan domèn lan tankou Steve Jobs (defen), Panos Panay ak preferem Marc Benioff, yo pa jis fè prezantasyon yo bay yon pèfòmans. Wòl pèfomans lan se konekte emosyonèlman avèk odyans lan. Ke sa ta vle di fè yo sezi, fè yo revolte, fè yo ri ak menm fè yo kriye. Ou pa stati, alòs pa kache dèyè litren e pa kanpe rèd. Mwen renmen mache nan mitan Odyans lan, yon bagay anpil liv prezantasyon kondane. Men siw swiv règ liv yo ou a sanble ak tout moun. Prezantasyon se fòm da li ye pou mwen.

6- Bon sipò
Si wap itilize sipò tankou power point, board, flipchart, oswa handout, fòw rasirew ke sipò sa yo ap edew ogmante kalite prezantasyon an. Si wap pale de dlo, ekranw paka montre yon ti moun kap kouri. Tout sa wap di yo pa oblije nan PowerPoint lan. Koulè, imaj ak dispozisyon sipò yo sipoze ka kreye emosyon kay odyans lan. Si wap pale de lanmò koulè power point/keynote ou paka wouj. Sipò a la pou sipòtew, sil pa ka jwe wòl saa kitel lakay ou.

7- Repete
Anpil fwa tout moun nan odyans lan pap gen menm nivo entelektyèl e menm si yo ta genyenl, tout pa konsome enfòmasyon menm jan. Toujou fè yon fason pouw repete enfòmasyon esansyèl yo sou plize fòm pouw rasirew ke odyans lan konprann li. Repetisyon se kle, tout saw tande plizyè fwa antre nan wou sanw pa rann ou kont. Se sak fèw ka chante yon reklam sanw pat janm chita aprann li. Rezime enfòmasyon yo nan fen seyans, mande piblik la poul repete avèw epi poze kesyon pou yo ka repete kèk bagay ou te di.

Genyen anpil lòt prensip ak taktik kew ka aplike lè wap fè prezantasyon. Lis sa a se baz la. Siw ta renmen yon coaching prive sou prezantasyon oswa sou kòman pou itilize èd vizyèl pa neglije relem nan 4607-5165 pou plis detay.

Tò ou ta ou pral gen pouw nan plas prezantatè a, pa repete menm saw pa ka sipote yo. Fè odyans lan gras.. Mfatige avèk nèg/fi kap pwenti bouch yo pou fè makak ak enpresyone odyans lan. Fè Diksyon eksjare jan yo fè nan kilti nou an pa prezantasyon, li distrè odyans lan. Ou pa bezwen montre odyans lan janw fò, ou la pouw fè odyans lan konprann mesaj ou a.

Aprann koman yo fè bon prezantasyon se yon konpetans esansyèl pou tout moun ki vle monte piwo nan krayè, biznis ak lavi yo an jeneral. 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required