Ki bagay ki fè’w pi pè? Ki istwa wap evite ki fè’w ap goumen pou’w reyalize rèv ou? Ki pi vye fim ki jwe nan lespri’w?

Sa gen 2 semèn depi m’tande on epizòd de yon Podcast yo rele “Entrepreneur On Fire”. Envite a se yon blogè ki fè tout vil sou chèz woulant. Se sèl tèt li, li ka bouje. Gras ak talan’l, jodia a lap fè milyon.

Nan komansman entèvyou a, prezantatè a poze misye on kesyon ki mande refleksyon. Sa ki entone’m, se pa kesyon an, men se repons li bay la.

Lee Dumas (prezantatè) a di: “Ki sak ki motive’w akonpli tout sak wap akonpli yo la??

Misye reponn: “Mtoujou gen yon istwa (fim) nan lespri’m ke m’pa vle’k rive. Pifò moun ki kokobe nan etam ye a se lopital yo lage yo. Mtoujou imajine yo al lage’m lopital. Mkouche ak on pil kab nan kom, lèm leve mfè jounenm ap gad televizyon. Epi on jou m’mouri san pèson pa menm rann kont, m’mouri san peson pa kyè. M’tèlman pa enpòtan ke yo pa menm vin idantifye kòm menm. Epi mond la kontinye mache kòm si pa gen anyen ki pase. Se ti videyo saa ki motivem, e mprè poum travay 18 èd tan pa jou pou’m evite sa rive”.

Motivasyon ka soti plizyè kote. E moun ki vle siksè pa kite malè yo kokobe yo. Yo itlize malè, rayisab, aksidan, pè yo ak obstak kòm fòs.

Gade nan pase’w, pran on vye eksperyans epi ilitize kòm gaz nan machin motivasyon’w. Si’w pa gen yon istwa nan pase’w, imajine yon istwa ou panse ki ka rive epi travay di pou evite’l.

Sa banm reflechi sou pwòp istwa pam. Pi gran pè’m se wè ke’m gen 40 an epi mgen yon tifi 7 an. Epi yon jou li di papi:” lè’m gran mvle kreye avyon oswa l’èm gran mvle ekri liv. Epi’m di’l :”Wi tout bagay posib baby”. Men ofon de mwen, mkonnen se manti paske mpat fè okenn efò pou’m te reyalize pwòp rèv pa’m. Sa ap tiyem pou m’paka enspire pitit pa’m paske m’te chwazi menmen yon vi nòmal, yon vi òdinè. Se sak fè map tout sam ka fè pou 7 pwochèn lane yo kap vini yo. Pou lè jou saa rive, pou’m ka di pitit fi’m lan « wi » ak fyète…

Map kanpe la. Mkite’w fè yon ti reflechi. Ki istwa’w vle evite?

KOMANTE

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required