Ki pi gwo kontak ou ta renmen genyen? Mpral montre on fason ou ka jwenn kontak saa. Non dezole, poukisaw pa deside vin on kontak pito.

Nan kilti pa nou, yo aprann nou pou’n chache gwo kontak oswa byen ak moun ki gen gwo kontak. Pa gen anyen mal na sa, pa vre? Non se pa on peche.

Men ann fè on ti lojik. Moun ki gwo kontak yo, e pa moun ye !? Kisa ki fé yo gwo kontak? Lajan? Konesans? Infliyans? Pèsonalite yo?  Talan? Etsetera..

Eske sam sot site la yo enposib pou’w genyen? NON E NON, donk…

Lèm te piti, mwem te toujou reve vin on kontak, avan mchache gen kontak. Mpoko rive kotem vle ye a, men m’sèten ke tout moun ki kotwoye’m, menm pou kèlke minit, konnnenm  kòm on nèg ki entelijan e ki gen eskpètiz nan pale an piblik, teknoloji, lidèchip, maketin, sosyal medya ak ekriti. Sa pranm plis ke 7 an ap travay di, fome tèt mwen, envesti ak kreye aktivite nan domèn msot site la yo. Kidonk mse on referans.

Ou menm tou, ou ka yon kontak. Paske pa gen moun ki envesti nan moun sil wè envestisman’l lan pap pote fwi. Pou’w gen kontak wap chache yo, fòk ou menm tou ou se yon kontak.  Jodia menm, deside kisa wap fè pouw vin on kontak. Sou tab negosyasyon an fò’w ka pote pati pa’w la.

Kreye rezon pou yo bezwen’w, pou yo ba pran’w kòm tchoul.

Desidew!

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required