Ki dènyè fwa’w trete tèt ou byen? Ki dènyè fwa ou mennen tèt ou nan restoran? Ki denyè fwa w’achte on liv pou tèt ou?

Nan mond kote nou tout konekte 24/24 la, li vinn preske enposib pou moun gen tan pèsònèl. Nou toujou 100% konekte e nou preske pa gentan pou’n kite lespri pran on ti poz. Nan mitan tout aktivite nou yo, moun ki plis soufri a se : Tèt ou.

Ou enpotan, e si’w pa trete tèt ou byen ou pap ka trete moun byen.  Ou dwe rezeve “alone time”, tan kotew pou kont ou, kote’w kite lespri’w vwayaje. Mennen tèt ou soti, manje manje kap bon pou kò’w ak fè tèt ou plezi. Ou merite’l.

Lè’w bliye tèt ou, ou toujou fistre. Ou fè tout bagay ak degou paske’w santi ou pa jwenn anyen nan pifò sa wap fè yo. Siksè, lajan, travay enpotan men pa bliye ou menm menm moun OU ENPOTAN.

Wi’w ka fè erè, 

wi ou poko kote’w ta vle ye a, 

wi gen anpil difikilte, 

wi bagay yo pa fasil.

Pran pasyans ak tèt ou,

Renmen tèt ou,

Sispan kritike tèt ou,

Jiskaprezan wap fè le mye ke’w konen.

Alòs, trete tèt ou byen.

 

Kilè wap mennen tèt ou bwè krèm 🙂 ?

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required