Konsidere’w tankou yon biznis. Nan 2-3 semèn ki sot pase yo, ki sa’w envesti nan tèt ou? Kisal rapòte’w? Kisal ka rapòte’w?

Envesti nan tèt ou se premye devwa’w sou tè saa. Envesti nan sante’w, lespri’w, vi sosyal, espirityèl ak ekonomik ou. Ou di’w vle yon gwo chantè, ki denyè fwa’w bwè siwo myèl oswa te ki bon pou kenbe vwa’w frèch? Si’w vle yon bon mekanisyen, petèt fò’w envesti nan lekòl, liv sou mekanik oswa envesti tan’w nan gade video sou mekanik. Envesti nan tèt ou se blòk pou’w konstwi yon wayòm.

Gen 2 tip envestisman ou ka fè nan tèt ou :
1-  Sa ki bay satisfaksyon nan menm moman an. Yo fè’w santi’w byen pou on moman, men apresa ou toujou santi’w manke on bagay.

Banm baw kèk egzanp:

Achte fo cheve, fo zong, denyè tenis, machin anpan ak kleren estera . Envestisman sa yo fè’w santi’w byen, men yo pa fè’w vin rich, ni sispann pòv, ni sispann medyòk, ni vin pi saj. Yo selman ede’w fè fas ak mank konfyans ou gen nan tèt ou. Yo sèlman bawou yon satisfaksyon pou ti yon moman. (Sa pa vledi pou’w mache san rad, oswa viv san bagay sa yo men fòk se pa yo ki gen priyorite)

2-  Envestisman ki bay pwofi a lon tèm. Ou pa jwenn rezilta kou’w fè yo, men apre on tan ou sezi wè gwo efèl fè.
Ann pran kèk egzanp.

Imajine’w ta aprann 2 mo pa jou nan on lang ou renmen. Aprè 1an se se 730 mo nouvo ou konnen wi. Konbyen tan sa ap pran pouw aprann 2 mo? 5-10 minit pa jou. Saa se egzanp on ti envestisman senp ki bay gwo rezilta.

Opsyon saa ka echwe sof si’w mouri. Omwen wap mouri pandan wap pouswiv rèv ou,men pa pandan wap chache fè makak pou moun wèw.

Envesti nan edikasyon’w, li ak pratike. Nan sante’w manje sak bon pou kò’w epi fè egzèsis. Envesti nan moun ki gen potensyèl ak kontak ki ka itil ou. Envestisman sa yo rapote e yo chanje viw.

Ou pap ka ankouraje moun si’w san kouraj.
Ou pa ka renmen moun si’w pa renmen tèt ou.
Ou pap ka enstwi moun si’w pa enstwi tèt ou.
Ou pap jwenn enèji pou’w bay si’w pa gen enèji.  Alòs …

Apati de jodi ki envestisman’w pral fè nan tèt ou? Komante anba pos saa.

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required