Youn nan kondisyon ki ka garanti siksè oswa echèk, se chwazi moun ki konpoze antouraj ou. Kivedi, chwazi kiyès ou vle kòm zanmi oswa patnè.

Gen on sitasyon Jim Rohn ki di: Ou se mwayèn 5 moun ou pase plis tan avè yo. Kidonk, valè’w egal ak valè total 5 moun ou pase plis tan avè yo divize pa 5. Egzanp: (Moun1)1 + (Moun2)2 + (Moun3)0.5  + (Moun4)2 + (Moun5)4= 9.5/3= Ou Menm. 

M’te nan yon konferans yon espikè yo rele Jermaine Davis, misye di gen 4 kategori moun ou gen nan viw ➕ yo, ✖️yo, ➖yo ak ➗yo. Moun ki ajoute, miltipliye, mwens ak divize sou valè’w ak sou moun ou ye a.

Fè on ti poz! Pran on ti tan pou’w panse ak moun ki pi powòch ou yo. Eske yo pote on plis nan vi’w? Eske yo ede’w vin pi bon ke jan’w ye a? Eske’w santi’w byen le’w avè yo?

Si’w reponn NON pou youn nan kesyon sa yo, li lè pou’w analize relasyon sa yo. Si yo paka amelyore, meyè opsyon an se retire moun lan nan wòl li jwe nan vi’w la. Ou paka chanje okenn moun, ou ka selman renmen ak aksepte yo ak tout enpèfèksyon yo. Sepandan, renmen ak aksepte yo ak enpefeksyon yo pa vle di pou’w kite vi, aksyon ak pawòl moun sa yo detwi vi ou vle kreye pou tèt ou a.

Jodia ou gen pouw deside kiyès ou vle ki nan sèk entim ou? Kiyès ki ka zanmi’w? Kiyès pou’w bay blag? Paske si’w pa fè sa, se ou kap regrèt.

Mwen chwazi evite tout moun ki plenyen twòp, ki renmen zen, ki negatif. E ou, ki tip de moun wap evite kite antre nan vi’w?

Vi’w presye pa kite moun vin lage fatra yo ladan’l. Chwazi zanmi’w!!

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required