Ou genyenl kòm kontak sou rezo sosyo.
Ou renmen ak komante anba pos li.
Ou santi ou menm avèl se bon zanmi.
Ou vreman admire moun saa.

Ou pansel ka yon bon konseye oswa yon bon kontak pou ou. Sof ke moun nan yon piwo nivo ke ou.

Yon jou ou deside ekril, menl pa pa janm reponn ou. Nan tèt paw wap di: « moun lan frekan, lap fè estil ».

Eskew pa janm mande tèt ou konbyen lòt mesaj moun saa resevwa? Sak rann mesaj paw la diferan?

Objekif pos saa se pataje avèw 7 teknik pouw ekri yon moun ou admire san parèt lèd.

1) Byen Ekri Non Moun Lan

Gen kèk lane mrankontre yon moun mwen admire nan yon konferans. Sof ke, mfè yon gwo erè ki koutem relasyon saaa. Nan voye imel pou plizyè moun, mtwonpe non. Sh**

Si wap ekri yon moun ou admire fè yon fason pouw byen ekri nonl. Fè fot nan non moun lan montrew se yon manfouben.

2) Ekri Mesaj Konplè

Li pa gen okenn sans lèw jis ekri yon moun “hello” epi atann moun lan pral chita chat avèw.

Lèw bezwen yon moun ki enpòtan, fòw ka chita ekri yon mesaj ki koyeran. Pran tanw ekri yon WhatsApp, Facebook mesaj oswa imel ki gen sans. “hello, slt, hey” kite yo pou zanmiw.

3) Pèzonalize Mesaj La

Tout moun ka ekri ansyen ak fòmil robotik tankou ” Je vous prie Mr”. Evite fòmil sa yo le plis ke posib paske yo vid.

Kòmanse ak fini mesaj ou nan yon manyè pouw konekte pèsonèlman ak moun wap ekri a.
Egzanp:

Mwen vreman renmen chapit 2 ki nan liv kew ekri paske li edem fè X.  
Mwen kontan wè kew te pase yon bèl eksperyans nan peyi Meksik.

Lè saa moun lan wè ou enterese ak sa lap fè. Se pa sèlman pranw ou vin pran. Spesifik le plis posib.

4) Deklare Objektif Mesaj La

Depi nan dezyèm paragraf la ou dwe etabli objektif mesaj la. Si se yon imel, tou ekri objektif la nan sijè a.

Fòw konn poukisa wap ekri ew dwe kominike objektif saa klèman nan mesaj la.

5-Jere Zye Moun Kap Li A

Pa bay moun lan yon pil travay poul fè. Evite ekri yon blòk tèks san pwen, vigil e ki pa separe an paragraf.

Espas blan nan mitan mesaj la bay lektè a posibilite poul skane epi li avèk plis fasilite.

6- Siyen Mesaj La

Si wap voye imel, toujou konfigire yon siyati otomatik. Se bèl fason pouw vann tèt ou ak ede moun dekouvri kiyès ou ye.

Yon bon siyati dwe gen nonw, telefòn, lyen sosyal medyaw ak sit ou. Gen moun ki menm mete pwovèb, videyo oswa yon bagay yo kreye.

 Mpa sipote lè yon moun mpa konnen WhatsApp mwen epil pa met nonl anbal.

7- Montre Kòmanw Ka Ede Moun Lan

Anpil jèn panse yo pa gen anyen pou ofri moun ki nan pi wo nivo ke yo. Videyo diskou Mark Zuckerberg fè nan Harvard la pwouve lekontrè. Mark pa bon menm nan pale an piblik, e nenpòt moun ki gen eksperyans nan sa ka bal leson, malgre li vo 63 bilyon dola.

Lè yon relasyon enpòtan pou ou fòw envesti ladanl.

Envestisman saa pa oblije parèt « fake », ni sousou el pa bezwen yon gwo bagay.

7.1) Redwi Sou “Mwen”

Fokis mesaj la sou moun lan, olye sou tèt paw. Olyew di : « mwen ta renmen jwenn » ou ka di « eskel posi pouw ta ». Premye a fokis sou saw vle, dezyèm lan sou sa moun lan ka fè pou ou.

Mrenmen konte konbyen (I, Je) ki nan yon mesaj avanm voyel ale.

Pa gen garanti wap jwenn yon repons, men sa pa anpechew mete tout chans bokotew. Se yon siy respè lè pran sanw pouw ekri yon moun ou admire.

Jodia ou ka fèl nan yon klik, alòs pran tanw pouw ekri yon mesaj ki merite repons.

SVP PATAJE POS SAA POUW EDE PLIS MOUN

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required