Wap pale lontan, gwo lide ap tonbe. Men, 97% moun pa pXtX nan koton baw s*****. Yo tèt anba nan telefòn yo. Ti pati kap gadew la, se avèk lapèn. Lòt yo se filme yap filme pou yal lage sou Facebook.

Sa rive pastè, pè, gwo zotobre, ti zotbre, prezidan e menm …. Pou evitew pase tankou zòt, banm pataje avèw 7 fason pouw amelyore konpetans ou nan pran lapawòl an piblik.

1- Aksepte Feblès ou

Pouw amelyore yon konpetans, fòw rekonèt feblès ou gen nan konpetans lan.

Kòm mpale vit, mwen toujou ap siveye “lèm pran HighWay la san gad deyè”, poum ka ralanti.

Se konnen saw pa konnen ki fè yon moun vin mastè.

2- Chache Kritik

Analize fasonw fè prezantasyon. Filme tèt ou oswa mande yon moun pou kritikew. Kèk eleman esansyèl yon prezantasyon se vwa, ton, vokabilè, jès, kontak ak zye, anchènman, mouvman, pwononsyayon ak silans.  

Kapasite pouw itilize eleman sa yo nan bon moman an, ap detèmine siksè prezantasyonw lan.

Men kèk kesyon pou edew nan pwosesis la:

  •        Eskew klouwe kotew kanpe a?
  •        Eskew balanse kòw twòp?
  •        Eskew gen yon tik, yon mo ou repete twòp?
  •        Eskew pase twòp tanw nan fèy la oswa nan gade dyapozitiv yo?
  •        Eskew monotòn? San varyasyon nan vwaw?
  •        Eske fasonw pwononse (vire bouch ou) distrè oswa anpeche moun fokis  sou sa wap di a? (gen moun ki tèlman ap fè enteresant lè yap pale yo anpeche mesaj la pase)
  •        Eskew di twò gwo mo?
  •        Eskew pale twò vit oswa twò lan?
  •        Eske pati diskouw yo byen anchene?

Bi egzèsis la se rive analize fòs ak feblès ou. Konsa wap ka pratike kote fèb epi rafine kotew fò.

3- Deside Kotew Vle Ale

Mande tèt ou:

Kisam vle akonpli ak diskou oswa prezantasyonm lan ?

Kibò mwen vle mennen piblik mwen an ?

Ki aksyon mvle piblik la fè lèm fin pale ?

Chak bagay ou di, dwe mennen odyans lan kotew vle ale a. Ou pa pale pou pale, ou pale pou akonpli yon objektif.

4- Rakonte Istwa

Depi nan gomye se listwa ki domine mond lan. Nou tout renmen koute istwa.

Kote yon moun ap sonje yon istwa san manke mo, li ka pa menm sonje yon grenn fraz nan prezantasyonw lan.  Toujou transfòme enfòmasyon ou vle pataje yo an istwa, oswa egzanp lavi reyèl, siw vle konekte emosyonèlman avèk piblik la. Istwa bay piblik la pouvwa poul pa sèlman tande, men poul viv ak imajine sa wap di a.  

5- Byen Komanse, Byen Fini

Sa toujou enevèm lè yon moun komanse yo prezantasyon avèk yon biyografi. Piblik la pa kyè de tout diplòm ou yo, se saw pote nan djakout ou pou li ki enteresel.

30 premye segond yo se bon moman pouw kapte antasyon tout moun. Siw pa gentan kenbel la, ou pèdi omwen 20% odyans lan.

Kòmanse avèk istwa oswa yon enfòmasyon ki provoke yon emosyon kay piblik la. Yon emosyon ki fè yo anvi konn sak gen dèyè.

Moun raple yo pi souvan de dènye ak premye bagay yo tande. Alòs toujou kòmanse ak sipriz epi fini avèk fòs.   

6- Preparasyon se Kle

90% moun voye flè nan prezantasyon paske yo pa prepare. Yo panse ke yo ka annik vini, epi lage. Men dòmaj, se lè bagay la pran lari yo reyalize yo kraze karyè yo paske yo pat ka fè  3èd tan preparasyon.

Pa fè menm jan ak zòt, prepare avanw pale.

Ale nan espas kote wap prezante a. Deside kibò wap kanpe.

Mande enfòmasyon sou piblik la epi akòde estil kominikasyon ak yo.

Yon moun ki renmen fè anpil jès tankoum sipoze pi lan ak fè mwens jès lè lap pale devan granmoun. Memwa yo pi lan e sa ka parèt awogan.

7- Enskri nan Toastmasters

Siw vle pefèksyone konpetans ou, klèb Toastmasters se meyè espas la. Toastmasters se yon òganizasyon entènasyonal ki la pou ede lidè devlope konpetans yo nan kominikasyon.

Youn nan avantaj li sè kel baze sou pratik plis ke teyori ew jwenn kritik konstriktif chak fwa fè yon diskou.

Siw pa enteresan, ou fad. Siw fad nou pap sonjew.

Ou pa jwenn djòb saa paskew te mal vann tèt ou.

Idew la pa pase paskew pat byen prezantel.

Yo pa votew paskew pa touche kòd sansib pèp la.

Byen pale edew vann konpetans ou. Pale mal detwi karyèw menm lèw gen konpetans.

 

Se pa bèl pawòl ak pwentu bouch ki fè bèl prezantasyon, men se konfyans, enèji, pasyon, kalm ak metriz sijè a. Pa mande odyans lan mete telefòn li andedan, siw enteresan lap bliye telefòn lan.

Pandan lòt ap ri, preparew. Ou pa janm konn kilè yap relew pou pòs minis lan.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required