Nan lanne 2011 mwen te patisipe nan yon oryentasyon ke manman Michael Benjamin (Roseline Benjamin, sikològ) tap fé. Genyen yon bagay li di mpap janm bliye:

Chachè bagay ki fèw plis fistre oswa ki metew plis an kolè a; fò souvan misyon’w se fè le kontrè de bagay saa. Kisa sa vle di?

Ann pran kèk egzanp pouw pi klè. Siw pa sipote lè moun ap maltrete timoun, misyon ka se pouw pwoteje timoun? Siw menm janm avèm ou rayi povrete, misyonw ka se pouw ede lòt moun vin endepandan ekonomikman. Nou te ka pran plis egzanp toujou, menm kwèw gentan gen yon lide.

Mta renmen’w reponn mwen kesyon saa:

Eske’w kwè kew gen yon misyon espesyal sou tè saa (Men siw poko dekouvril)?

Mwen kwè a 100% ke nou chak ki laa gen yon misyon espesyal ke nou dwe akonpli avan nou mouri. Mkwè nou vini la pou nou pote yon bagay pou mond lan, pou nou chanje yon bagay nan mond lan oswa pou nou ajoute touch pa nou nan mond lan. Mpap pale de pwojè pèsonèl non, map pale de wòl ou sipoze jwe nan fonskyonman mond lan, peyiw ak kominite wap viv la. Fè lis bagay ki fistrew yo epi gade pou kiyès ladan yo ou prè pou bay viw. Siw pa prè pou bay viw pou li, li pa misyonw, li se pastanw.

Tout otan ou pa nan chimen misyon saa wap toujou santi laviw vid menm siw gen tout richès nan mond.

Ki misyon’w?

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required