Nan eksperyans pèsonèlman mwen, mrive dekouvri ke fokis se kle pwodiktivite. Pou yon kamera kapte sijè a (moun/objè) fòk fotograf la byen fokis sou sijè a, sinon moun pap ka wè bote fotografi a oswa mesaj li te vle pase a travè foto….

Analoji saa se menm jan ak lavin. Nou se fotograf la e lavin se sijè a. Pouw evite laviw flou, li enpòtan pouw fokis.

Lè wap byen gade, se pa tach ou vle akonpli li a ki difisil vre, men se mankew manke envestiw ladanl. Ou manke fokis. Mkonn ap eseye fè yon bagay san twòp konsantrasyon epim pase 1èd tan ladanl em pa janm byen fèl. Men koum konsantre/fokis mfèl nan 15 minit. Angajew nan sa wap fè pandanw bloke tout lòt detay se definisyon fokis.

Fokis posib, men se lè lenmi sa yo netralize :

Strès anpechew fòkis, li fèw ap plede panse ak tout lòt bagay ou dwe fè ou poko fè, tout pwoblèm ou poko janm rezoud. Solisyon strès la se di tèt ou : “map fè saa pou le moman, ma panse ak rès yo aprè” oswa “banm retire youn sou mwen toujou”. Strès la konn tèlman anvayiw kew pase plis tan ap panse ak saw pral fè a ke tan li tap pran poul fèt la.

Televizyon/Intènèt se yon fòm distraksyon ki gen gwo konsekans sou kapasitew pouw fokis. Li enpòtan pouw koupe distraksyon sa yo lèw vle konsantre. Pandan map pale avèw la mkoupe intènèt poum ka fokis sou san map ekri a la. Youn nan danje ki gen nan teknoloji a sèkè li baw yon santiman de satisfaksyon enstantane, men li pa rezoud pwoblèm ou. Se tankou yo dwòg ki fèw evade pou yon moman e tant ou pran tant wap pèdi fokis ou.

Fokis se pi gwo pouvwan genyen antanke ke moun. Kapasite pouw imèse tèt ou andedan yon bagay yon fason pouw byen fèl ak fini avèl. Pise gaye pa kimen. Siw vle reyalize rèv saa fòw fokis..

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required