Genyen anpil evenman ki pase nan lavi’w pandan 12 mwa sa ki sot pase yo. Genyen ki pote lajwa, eksperyans, matirite konsa genyen tou ki pote anpil lapèn.

Lèw gade vale evènman ki ka rive nan yon lanne ou pa bezwen mande tèt ou pou konbyen evènman ki rive depi lè’w egziste.

Nou chak gen yon valiz nan do’n, valiz sa gen eksperyans ki bon, genyen ki pa bon. Menm jan ak mwen, ou ka gen yon valiz ki byen lou ak movèz eksperyans. Eskperyans kite imilyan, fristran ak desevan. Valiz saa lou kou pwa senkant. Petèt valiz sa gen yon erè’w te fé, yon opotinite’w te rate, yo echèk ou te pran òswa yon moun ki te blese’w. Evènman sa yo kontribye nan fèn sa’n ye jodia, men yo pa enpòtan pou’n kontinye kite yo plen valiz lespri’m ak mantal nou.

Nan pwòp refleksyon mwen fè sou vi’m,  mwen rann mwen kont fòm vide valiz sa a. Valiz saa twò lou e sak landanl yo pa itil. Si’m vle bagay nèf, li enpotan ke’m fè espas nan vim pou yo antre.

Mesaj jodi a se pou’m dekonseye nou pote valiz lou sa a, chay sa yo ki ranpli kè’n ak lespri’n.

Gen 3 fason pratik pou’w vide sak sa ou:

  1. Debarase lestomak ou, esplike esperyans sa yo ak yon moun.
  2. Ekri eksperyans sa yo, lèw ekri ou santi’w libere de emosyon’w yo. Se komsi se istwa yon lòt moun wap ekri.
  3. Priye, medite pouw ka aprann fè plis tan nan prezan an.

Vide sak ou..

Vide’l!!! Chay Saa Ka Fe’w Prizonye Pase’w e Anpeche’w Avanse Rapid..

Li Twò Lou, Vide’l

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required