Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Productivity

7 May Sèvow Jwe Sou Ou Ki Fèw Aji Tankou Moun Fou [Cognitive Bias]

Imajinew konn egzakteman ki karyèw vle,

Ou te konn de A a Z poukisaw vle marye.

Imajine tout desizyonw te rasyonèl.

Malerezman! Nou pa viv nan yon mond konsa.

Malerezman, nou plis emosyonèl ke rasyonèl. Sèvo nou fèn pran desizyon ak jijman ki chaje ak emosyon. Newosyans rele devyasyon sikolojik saa «Patipri Mantal ». Menm jan nou swiv yon seri règ sosyal enkonsyaman, se menm jan nou aji sou infliyans yon bann règ mantal san rann kont.

Patipri mantal sa yo ka koze anpil dega nan biznis, fèn pran move desizyon ak aji san rezon lojik. Mdekouvri plis pase yon 100tèn “patipri mantanl” nan rechèch mwen. Jodia map atire atansyonw sou 7 may sèvo a jwe sou ou sanw pa rann ou kont. Sikològ Ameriken yo rele Cognitive Bias e Franse yo biais cognitif.  read more

7 Fòs ki ka Kolboso oswa Voye Pwojèw la Monte

Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la. read more

7 Abitid Moun Ki Domine Mond Lan Pratike Chak Jou

Aksyonw fè lèw leve, detèmine saw ka fè pandan yon jounen. Nan etidye moun ki gen bon jan siksè, mdekouvri ke se woutin matinal ak abitid jounalye ki ede yo rete sou wout siksè a. Saw fè yon jou pa ka detwiw, ni fèw grandi. Echèk oswa siksèw depann de saw fè toutan.

Siw bezwen konn yon moun, gade abitid li. Nan liv Charles Duhigg ki rele “The Power Of Habits”, li montre ke konpayi, sosyete ak moun baze sou abitid. Alòs siw vle konprann oswa chanje yon sosyete, koumanse pa fèl chanje abitid li. read more

7 Sekrè Kap Edew Dòmi Tankou BB

Wal dòmi depi 8è diswa, menw toujou santiw fatige lèw leve. Ou pran remèd, bwe te, nad marinad. Ou mande tèt ou si wap janm rive dekouvri sekrè pouw gen yon bon nwit somèy lan.

Ebyen, priyèw monte, gras la desann.

Jodia mpral pataje avèw 7 sekrè kap edew dòmi tankou bb. Prensip sa yo baze sou liv ki rele “Sleep Smarter” ke Shawn Stevenson ekri.

Selon syantifik yo, yon moun ki manke somèy pran 14% plis tan poul konplete yon tach ak fè 20% plis erè ke yon moun ki byen dòmi. Kantite somèy la enpòtan menm jan ak kalite a. read more

10 Sekrè pouw Fè Travay 3 Jou nan 1 Jou San Fatige

Ou leve, benyen, manje epi al travay. Rive nan travay, ou monte deyè odinatèw reponn imèl. Yon pil dokiman devanw, ou poko ka travay sou youn, gen yon reyinyon nan yon ti moman. Reyinyon nik fini, li midi.

Pandanw nan lench, ou pwofite Facebook yon zanmi ou pa wè depi kindègatenn. Pawòl tèlman anpil, lèw resi fini, li 4:30 pm. Travay fini, ou pa gentan regle anyen. Ou mande tèt ou, kote tanw pase?

Nan blòg saa mvle pataje avèw 10 sekrè ki pral edew fè travay 3 jou nan yon sèl jou, sanw pa fatige. read more

7 Easy Steps to Get the Most Uplifting Sleep Ever | 7 Silver Bullet Points Issue #1

You sleep more than 8 hours but always feel tired. You wonder if you will ever find the secrets for a good night sleep.

For the 1st issue of “7 Silver Bullet Points”, let me share with you 7 easy steps to get the most uplifting sleep ever. This is a summary of Sleep Smarter written by Shawn Stevenson.

As a workaholic-in-recovery, I thought sleep was jeopardizing my productivity. With eye-opening evidence, this book proved me wrong. A study published in The Lancet found that sleep deprived people took 14% longer to complete a task and made 20% more errors than well rested folks. After integrating the following rituals into my life, I realized sleep is the killer productivity app. read more

TRAVAY : Kotew Envesti Tanw Ak Tanlaw | TAS vs TAP

Selon youn nan pwofesè ki pi pwodiktif nan peyi Etazini ki rele Carl New Port, genyen 2 kategori travay ke nou reyalize antanke pwofesyonèl.

Si wap gade nan anviwonman pwofesyonèl ou oswa nan pwòp karyèw, ou ka remake ou fè anpil tach, men se pa tout tach sa yo ki fè yon mak oswa enpak nan fonksyonman òganizasyon kotew ye a. Pran yon ti poz epi reponn kesyon sa yo :

  1. Ki tach mwen akonpli depim maten?
  2. Sim pat fè tach sa yo eske lavim, òganizasyon, djòb mwen tap afekte negativman? 
  3. Kijan sam fè yo kontribye nan avansman estriktirèl lavim, òganizasyonm oswa biznis mwen? 
  4. Ak ki fasilite yon lòt moun ki pa nan domèn mwen an ka repwodui sa map fè a?

Toujou selon ekspè a, siw vle genyen bon jan rezilta dirab, ou sipoze envesti tan ak talan nan kategori travay nou ka rele Travay An Pwofondè (TAP)”. read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén