Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: podcast

PSB003 : Vilnerabilite, Sekrè Lidèchip

Youn nan dènye dekouvét syentifik ki fèt nan domèn lidéchip se konsèp yo rele vilnerabilite a.

Nan tan ansyen, lidè se te moun ki te gen plis fòs la e ki te plis gwo nèg la. Se yon bouwo ki te ka goumen pou garanti sekire pèp li a. Jodia pa gen danje fizik ankò, pa gen tribi kap atake lòt ankò, alòs tip lidè bouwo a pa nesesè ankò.

Jodia a nou pa bezwen lidè ki gen gwo kolèt, nou bezwen lidè ki montre ke yo vilnerab. Kisa vilnerabilite ye?

Vilnerabilite se kouraj ak volonte yon lidè genyen poul kite yo wè anbal. Sa vle di yon lidè ki pa monstre, ki pa panse li konnen oswa ki ka fè tout bagay. Vilnerabilite se monte sou teren an malgre ke echèk la posib. Se oze fè sa ki difisil la. Vilnerabilite se pataje eksperyans ak feblès ou avèk moun ki merite sa. Se premye etap pou yon lidè komanse konstri konfyans ant li menm ak moun kap swiv li yo. Vilnerabilite se viv brav, viv an ewo. read more

PSB002: Dekouvri Misyonw

Eske’w kwè kew gen yon misyon espesyal sou tè saa (Men siw poko dekouvril) ?

Mwen kwè a 100% ke nou chak ki laa gen yon misyon espesyal ke nou dwe akonpli avan nou mouri. Mkwè nou vini la pou nou pote yon bagay pou mond lan, pou nou chanje yon bagay nan mond lan oswa pou nou ajoute touch pa nou nan mond lan. Mpap pale de pwojè pèsonèl non, map pale de wòl ou sipoze jwe nan fonskyonman mond lan, peyiw ak kominite wap viv la. Fè lis bagay ki fistrew yo epi gade pou kiyès ladan yo ou prè pou bay viw. Siw pa prè pou bay viw pou li, li pa misyonw, li se pastanw.  read more

PSB001: Byenvini|Welcome

Epizod saa se yon introdiksyon sou podkas la.

Poukisa nou kreye podkas saa?

Poukisa pouw tande podkas saa?

This is an introduction to the podcast.

Why we created this Podcast?

What you will gain from listening to it?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén