Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Life (Page 1 of 3)

7 Tès Pèsonalite Tout Moun Ki Bezwen Konn Tèt Yo Dwe Fè

Si n mete l nan galaksi yo, yon jou yap kolonize lespas.

Si n mete l nan fon lanmè, yon jou yap rive rive eksplore anba dlo.

Si n metel anba tè, yon jou yap rive pèse zantray latè.

Apre yon pil deba, yo di:

Ebyen, ann mete l anndan yo.  

Nan mitoloji grèk la se konsa dye yo fini pa deside pou yo sere sekrè dèdye andedan lòm.

Nan lòt sivilizasyon ak relijyon se preske menm kout baton an.

Nou mèt plede chache relasyon, richès, onè ak lòt bagay eksteryè yo,

vid mwen avè w santi a pap bouche, read more

2018 Pap Diferan De 2017 Ou Paskew…

Imajinew leve vè 6 zè nan maten.

Yon bèl reyon solèy anvayi kay la.

Ou pwoche bò kizin lan pouw pran yon ti kafe.

Epi manmanw diw:

  • Ou konnew pa pitit mwen
  • Ou konnew pat fèt Ayiti
  • Ou konnew lèw te piti ou te konn fè tablo
  • Ou konnew te konn kouri rapid anpil

Imajine tout saa te kwè de ou yo se te manti. Kwayans ki fasone pèsonalitew yo, yo youn pat kanpe sou anyen.

Pran yon poz.

Imajine saa.  Imajinel.

Sa fèw pè, pavre?

Ebyen objektif premye blòg 2018 la se baw defi sa.

Baw defi demantibile pèsonaj saa pansew ye.

Baw defi kreye moun nouvo saa vle ye a.

Paske siw pa prè pouw fè sa,

bagay “New Year, New me” rantrel. read more

Yon Ti Priyè Pou Moun Kap Travay Sou Rèv Yo

Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou. read more

Inyore Feblès Ou Siw Vle Reyisi

Sa fè 3 zan wap goumen pouw maton nan domèn saa. Tout moun nan lantouraj ou metrizel. Ou wont. Ou jire sou viw fòk ou bon ladanl.              

Yon jou maten, ou pran baton pèlerenw, wal nan pye ti Sent Anne. Wal mandel sa kap pasew. Ou desespere, ou pansew san valè.

Konbyen fwaw fòse ranje feblès ou? Konbyen nan nou ki pase tann ap pyese kole lavi nou ?

Objektif pòs saa se konvenk ou envesti tanw nan fòs ou, olyew fokis sou tout sak pa bon lakay ou.

Wap kole

Siw pa fò nan matematik, ou pap janm atenn yon gwo nivo nan kontabilite menmsiw kraze brize. Wap atenn yon nivo akseptab siw kraze kòw anpil, men pase yon sèten limit, se lave men siye atè. Wap kole nan limit kapasitew, pasyans ak konesans ou. read more

Ou Merite Yon Bèl Vi. Ou Mèt Kwèm

Ou konnenw ka akonpli sa ki gran.
Nan nanm ou, ou konnenw vle yon bèl vi, menl difisil pouw kwèl.
Orijin ak reyalitew fèw panse li pa posib.
Ou anvi vanse, menw bloke: ou pa kwè moun tankouw merite rive nan nivo saaa..
Yon vwa pa sispan diw: « kiyès ou ye pouw panse ka X… ». Saa se vwa lepase, li pa ka gidew vè lavni. Inyorel!

“Okenn moun pa ka fèw santiw enferyè san konsantmanw.”  Eleanor Roosevelt

Wèl poul tèt ou

Siw pa ka imajinel poul tèt ou, moun pa ka imajinel pou ou. Defini tèt ou an fonskyon kotew prale, pa an fonsksyon kotew ye. Lavi pap fè bak, se douvan la mache. Chak aksyon nan prezanw dwe gen wòl pou mennenw nan fitiw merite a. read more

7 Kesyon Esansyèl Ou Dwe Poze Tèt Ou Kounyaa

Pandanw nan fèt la, kesyon an monte nan tèt ou. Yon ti somèy pral volèw, kesyon an remonte. Olyew reponn li, ou rale telefòn ou. Mwen menm ak ou pè fè fas ak kesyon esansyèl yo. Nou pa vle repons yo twoublen ak meten nan ti soulyen.

Alòs nou fè yon manyè pou nou toujou okipe, poun pa reponn kesyon nou dwe reponn yo. Men, repons dout, krent, pè ak anviwnou yo chita nan kalite kesyon nou poze tèt nou.

Depiw poze move kesyon, wap jwenn movèz repons. Poze tèt ou kesyon difisil se devwa tout moun ki vle atenn matirite emosyonèl. Menm janw manje ak benyen, ou dwe rezève tan pou bon jan refleksyon ak kesyonman. Voltaire konfime sa lèl te di:   read more

7 Fòs ki ka Kolboso oswa Voye Pwojèw la Monte

Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la. read more

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén