Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Life (Page 1 of 3)

Yon Ti Priyè Pou Moun Kap Travay Sou Rèv Yo

Ou te mèt te entèlijan ak kouraje janw kouraje, gen delè kouraj ou pap sifi.

Ou pa pè travay ak fè sakrifis pou rèv ou. Tout moun kap gadew kwè wap reyisi. Nan mitan lannwit dout reveyew nan somèy ou. Kèw ap sote. Tout bòw vire pa bon. Resò kabann lan ap kriye anba zo kawo dow.

Ou leve chita. Sanzatann, yon priyè monte sou lestomak ou. Ou fè apèl ak fòs ki pi gran pasew yo.

Kew se vodouyizan, ate, pwotestan, katolik, temwen, shalòm, nou tout kwè nan yon bagay ki pi gran pasen. Jodia mvle pataje yon ti priyè avèk ou kap travay sou rèv ou. read more

Inyore Feblès Ou Siw Vle Reyisi

Sa fè 3 zan wap goumen pouw maton nan domèn saa. Tout moun nan lantouraj ou metrizel. Ou wont. Ou jire sou viw fòk ou bon ladanl.              

Yon jou maten, ou pran baton pèlerenw, wal nan pye ti Sent Anne. Wal mandel sa kap pasew. Ou desespere, ou pansew san valè.

Konbyen fwaw fòse ranje feblès ou? Konbyen nan nou ki pase tann ap pyese kole lavi nou ?

Objektif pòs saa se konvenk ou envesti tanw nan fòs ou, olyew fokis sou tout sak pa bon lakay ou.

Wap kole

Siw pa fò nan matematik, ou pap janm atenn yon gwo nivo nan kontabilite menmsiw kraze brize. Wap atenn yon nivo akseptab siw kraze kòw anpil, men pase yon sèten limit, se lave men siye atè. Wap kole nan limit kapasitew, pasyans ak konesans ou. read more

Ou Merite Yon Bèl Vi. Ou Mèt Kwèm

Ou konnenw ka akonpli sa ki gran.
Nan nanm ou, ou konnenw vle yon bèl vi, menl difisil pouw kwèl.
Orijin ak reyalitew fèw panse li pa posib.
Ou anvi vanse, menw bloke: ou pa kwè moun tankouw merite rive nan nivo saaa..
Yon vwa pa sispan diw: « kiyès ou ye pouw panse ka X… ». Saa se vwa lepase, li pa ka gidew vè lavni. Inyorel!

“Okenn moun pa ka fèw santiw enferyè san konsantmanw.”  Eleanor Roosevelt

Wèl poul tèt ou

Siw pa ka imajinel poul tèt ou, moun pa ka imajinel pou ou. Defini tèt ou an fonskyon kotew prale, pa an fonsksyon kotew ye. Lavi pap fè bak, se douvan la mache. Chak aksyon nan prezanw dwe gen wòl pou mennenw nan fitiw merite a. read more

7 Kesyon Esansyèl Ou Dwe Poze Tèt Ou Kounyaa

Pandanw nan fèt la, kesyon an monte nan tèt ou. Yon ti somèy pral volèw, kesyon an remonte. Olyew reponn li, ou rale telefòn ou. Mwen menm ak ou pè fè fas ak kesyon esansyèl yo. Nou pa vle repons yo twoublen ak meten nan ti soulyen.

Alòs nou fè yon manyè pou nou toujou okipe, poun pa reponn kesyon nou dwe reponn yo. Men, repons dout, krent, pè ak anviwnou yo chita nan kalite kesyon nou poze tèt nou.

Depiw poze move kesyon, wap jwenn movèz repons. Poze tèt ou kesyon difisil se devwa tout moun ki vle atenn matirite emosyonèl. Menm janw manje ak benyen, ou dwe rezève tan pou bon jan refleksyon ak kesyonman. Voltaire konfime sa lèl te di:   read more

7 Fòs ki ka Kolboso oswa Voye Pwojèw la Monte

Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la. read more

17 Ti Refleksyon Sou Filozofi Lavi : Ajoute Paw

Gen momanw rive nan lavi saa:

 • Ou pa goumen pou sak pa pou ou.
 • Ou pa fose moun sipòtew.
 • Ou pa koute opinyon moun ki pa sou teren an.
 • Ou pa fè foli pou bagay ki pa dire.
 • Ou chita travay sou tèt ou olyew foure bouch nan afè moun.
 • Ou elimine tout moun ki pa favorab ak siksèw.
 • Ou deside chache sajès plis ke richès.
 • Ou sispann kwè tout saw tande nan nouvèl oswa nan bouch moun ki popilè.
 • Ou fè pwòp rechèch paw.
 • Ou pran tanw konstwi yon bagay kap vivan menm lèw ta mouri.
 • Ou aprann bay vag.
 • Ou envante pwòp jwèt ou olyew jwe jwèt moun.
 • Ou pa pase yon jounen sanw pa griyan danw.
 • Ou sispann fè tout moun plezi.
 • Ou aprann pase tan ak tèt ou.
 • Ou kreye pwòp rég ou.
 • Ou envante pwòp filozofi laviw olye jis kontantew de li pam lan.
 • read more

  7 Kategori Moun pouw Elimine nan Laviw siw Vle Siksè

  Depiw rankontre avèl li di yon betiz. Li poko ouvè bouch li, ou enève, tèlman moun lan renmen plenyen. Konbyen moun konsa ki nan vi nou?

  Janm ekril nan REVEY (liv mwen), gen 3 bagay ki detèmine moun ou ye jodia: anviwonmanw, eksperyans ak moun ou frekante. Tout moun se moun, men tout moun pa gen plas yo nan viw. Sou wout siksèw la, gen yon seri kategori moun ou dwe dekole sou ou.

  Renmen Zen

  Moun ki renmen zen toujou ap siveye afè lòt moun. Yo la pou baw enfòmasyon ki pa konsènew.

  Ou sipoze tèlman okipe nan ranje tèt ou, kew pa gentan pouw wè defo moun. Moun ki renmen zen ap fèw pase majorite tanw ap pale afè moun sanw pa janm gentan regle anyen pout tèt ou. Pa janm manke zen, alòs ap toujou gen yon nouvo dosye pou yo baw. read more

  Page 1 of 3

  Powered by WordPress & Theme by Anders Norén