Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Category: Business (Page 1 of 2)

7 May Sèvow Jwe Sou Ou Ki Fèw Aji Tankou Moun Fou [Cognitive Bias]

Imajinew konn egzakteman ki karyèw vle,

Ou te konn de A a Z poukisaw vle marye.

Imajine tout desizyonw te rasyonèl.

Malerezman! Nou pa viv nan yon mond konsa.

Malerezman, nou plis emosyonèl ke rasyonèl. Sèvo nou fèn pran desizyon ak jijman ki chaje ak emosyon. Newosyans rele devyasyon sikolojik saa «Patipri Mantal ». Menm jan nou swiv yon seri règ sosyal enkonsyaman, se menm jan nou aji sou infliyans yon bann règ mantal san rann kont.

Patipri mantal sa yo ka koze anpil dega nan biznis, fèn pran move desizyon ak aji san rezon lojik. Mdekouvri plis pase yon 100tèn “patipri mantanl” nan rechèch mwen. Jodia map atire atansyonw sou 7 may sèvo a jwe sou ou sanw pa rann ou kont. Sikològ Ameriken yo rele Cognitive Bias e Franse yo biais cognitif.  read more

7 Gwo Leson “Branding” Zansèt yo Kite Pou Ou Atravè Drapo a

Chak fwa ble e wouj la flote, yon santiman fyète anvayiw. Ou raplew kew sot nan gran ras.

Anblèm lan raplew, ou lib e libè.

Kòman yon moso twal fè enspire tout emosyon sa yo?

Mpa bezwen diw plis pouw wè drapo nou se bèl egzanp de yon “Brand” ki fò. Jodia mvle pataje avèw 7 gwo leson branding zansèt yo kite pou ou atravè drapo a.

1- Yon bèl istwa (Brand Story)

San yon istwa dèyè mak ou a, li pap ka transande letan. Rezon ki fèw fyè de drapo a se istwa saa «yon pil esklav kreye ak envante libète pou pèp nwa ». Lè yon moun gadew kòm « brand » oswa pwodui la, ki istwa ki kache dèyèl? Ki emosyon sa kreye lakay yo? read more

Vann Talanw

7 Fason Pouw Vann Konpetans ak Talanw San Depanse Senkòb

Ou chita lap wap travay men sa wap fè a pa janm rive pli lwen ke bò lakay ou. Ou timid menm jan avèm. Ou se yon entwovèt, ou pa vle fè soumoun. Ou panse ke se sèl moun soumoun ki ka pran plas yo nan sosyete a.

Ou di “sh*t, kisam ka fè nan mond kote se betiz kap fè plis hit la ?” Banm diw, wi sa wap fè a gen plas li. Wi, gen yon gwoup moun kap tann ak raj saw pote pou vann.

Objektif pos saa se pataje avèw 7 fason pouw vann konpetans ak talanw.

1- Kreye pwòp sit paw

Siw pa gen yon kay vityèl, ou preske pa egziste. Yon sit se kòm yon kay nan mond vityèl la. Se la moun jwenn saw pwodui ak konn plis sou ou. Yon sit baw kredibilite. Li montre kew se yon moun ki pran saw fè oserye. read more

Vann Saw Vle Vann Lan

[Personal Branding] Saw Pot Pou Vann ?

Wap mande tèt ou, kòmanw ka ogmante enfliyans ou pandanw pa yon atis. Ou wè moun ki pap regle anyen ap fè hit. Ou santi idew yo anvi mouri nan menw. Ou dekouraje ak yon sosyete ki pap ankourajew.

Men, e sim diw ou poko fè ase pouw rive sou odyans wap chache a.

E sim diw ou dwe deplwaye 10fwa plis taktik ke moun ki popilè yo.

E sim diw, ou gen yon lis bagay ou dwe fè pandan, pipiti, yon lane avanw resi jwenn yon ti kras nan odyans lan. Eskew prè pouw tandem toujou ? Oswa ou panse map pale bè.. hen ? read more

7 Konpetans Ou Dwe Devlope Avan 2020 Selon Fowòm Ekonomik Mondyal Ak Lòt Ekspè

Yon ti fèmen je, epi nap wèn chita nan dèyè kamyonèt mond lan. Ou pa ka solisyone pwoblèm lavni avèk konpetans jodi. Tape yon dokiman sou Word ak ranpli yon Excel spreadsheet pap sifi nan mond kap vini an. Prensip la senp, tout sak popilè pèdi valè.

Machin (Entèlijans Atifisyèl) pral ranplase pifò nan nou. Nan tan lontan, yon kontab te lesansyèl nan biznis. Jodia lojisyèl pran djòb li. Pouw kalekòw nan mond demen an, selon World Economic Forum wap bezwen plis ke konpetans pratik ou yo (Hard Skills). Sinon wap bwè lwil. read more

HaitiNumérique2030 : 22 big takeaways

A futuristic vision of Haiti

It was 5:05 pm when I got to the Royal Oasis Hotel to take part at HaitNumérique2030. At the end of the stairs I met a classmate whom I haven’t seen in 7 years who quickly asked, “Are you having a session at the conference?” I politely replied, “no.” Then, we discussed about technology and social media in Haiti. After a few minutes, I went on to network with some folks who like my work online. It felt good to know your work is making a difference. But we aren’t here to talk about my feelings (lol). read more

TRAVAY : Kotew Envesti Tanw Ak Tanlaw | TAS vs TAP

Selon youn nan pwofesè ki pi pwodiktif nan peyi Etazini ki rele Carl New Port, genyen 2 kategori travay ke nou reyalize antanke pwofesyonèl.

Si wap gade nan anviwonman pwofesyonèl ou oswa nan pwòp karyèw, ou ka remake ou fè anpil tach, men se pa tout tach sa yo ki fè yon mak oswa enpak nan fonksyonman òganizasyon kotew ye a. Pran yon ti poz epi reponn kesyon sa yo :

  1. Ki tach mwen akonpli depim maten?
  2. Sim pat fè tach sa yo eske lavim, òganizasyon, djòb mwen tap afekte negativman? 
  3. Kijan sam fè yo kontribye nan avansman estriktirèl lavim, òganizasyonm oswa biznis mwen? 
  4. Ak ki fasilite yon lòt moun ki pa nan domèn mwen an ka repwodui sa map fè a?

Toujou selon ekspè a, siw vle genyen bon jan rezilta dirab, ou sipoze envesti tan ak talan nan kategori travay nou ka rele Travay An Pwofondè (TAP)”. read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén