Yon ti fèmen je, epi nap wèn chita nan dèyè kamyonèt mond lan. Ou pa ka solisyone pwoblèm lavni avèk konpetans jodi. Tape yon dokiman sou Word ak ranpli yon Excel spreadsheet pap sifi nan mond kap vini an. Prensip la senp, tout sak popilè pèdi valè.

Machin (Entèlijans Atifisyèl) pral ranplase pifò nan nou. Nan tan lontan, yon kontab te lesansyèl nan biznis. Jodia lojisyèl pran djòb li. Pouw kalekòw nan mond demen an, selon World Economic Forum wap bezwen plis ke konpetans pratik ou yo (Hard Skills). Sinon wap bwè lwil.

Direfans ant yon konpetans ak yon bagay ou ekri nan cv’w se kapasite pouw pratike ak pwouve saw ekri a.

Nouvo sipoze ranplase ansyen. Jodiaw gen posibilite pouw se nouvo a. Objektif blòg saa se pataje avèw 7 nan lis konpetans ke World Economic Forum ak plizyè lòt ekspè dekrete kòm konpetans esansyèl pou lavni.

1- Leadership /People management

Mennen moun vin pi enpòtan de jou an jou. People management, se jere, motive, ankouraje ak fòme anplwaye, koyekipye pouw atenn objektif yon òganizasyon.

Siw ka rekonèt talan ak pèmèt moun devlope talanl, wap vrèman enpòtan nan mond demen an.

2- Social Intelligence/ Communication

Rive konekte ak lot moun anpwofondè se esans konpetans ki rele Social Intelligence. Moun ki entèlijan sosyalman adapte rapidman nan diferan sitiyasyon.

Selon Psycholodogy Today moun sa yo ka chanje langaj, aksyon ak wòl yo parapò ak moun ki anfas yo. Moun ki entèlijan sosyalman renmen koute e yo fò nan jere premye enpresyon yo bay. Wap pale de radyografi, wa li moun byen paw. Sa ki rele

3- Emotional Intelligence. EQ

Entèlijans Emosyonèl se idantifye ak jere emosyon paw ak emosyon lòt san emosyon. Li gen 3 gwo wòl:

  • Santi emosyon paw ak emosyon lòt moun.
  • Itilize emosyon pou reflechi ak solisyone pwoblèm.
  • Jere emosyon paw ak anime oswa kalme yon moun, nan konprann sal santi.

Lèm te manadjè, menm lè yon anplwaye mande anraje ak tout responsab depil kotem tout bagay chanje. Menm lèm pa dakò avèl, mkonprann sal santi em fèl konn sa.

4- Critical Thinking

Tout moun ka panse, men tout refleksyon pa byen panse. criticalthinking.org defini refleksyon kritik kòm yon metòd pouw panse ak yon ide, pwoblèm oswa enfòmasyon kote moun kap panse a chache amelyore kalite refleksyonl nan analize, teste ak rekonstwi sa lap panse a.

Nou tout panse refleksyon nou pafè,  men refleksyonn chaje ak prejidis, prekonsepsyon ak emosyon. Moun ki pa panse kritikman ka koute yon konpayi ak peyi yon pakèt lajan ak koze pil dega.

Siw ta vrèman renmen konprann jan panse mwen avèw fose, fon ti rechèch sou sa yo rele biais cognitifs. Wap sezi!

5- New Media Literacy

Si konpetans ou nan nouvo medya rezime ak poste sou Facebook, wap domi deyò tonton – oswa matant. 🙂

New Media Literacy se kapab aksede, konprann, analize ak pwodi medya (enfòmasyon) sou plizyè fòm ak atravè divès kanal. Moun ki medya letre konprann konpleksite ki kache deyè yon piblisite, mizik, videyo ak lòt fòm medya yo.

Jodia se moun ki pa ka li ki iletre. Nan 10 zan nou pral pale de iletre nouvo medya.  

6- Cross Cultural Competencies

Siw boule ak Chinwa a menm janw boule ak Ameriken an, wap ofanse youn nan yo kanmenm. Entèlijans Kiltirèl Global gen rapò ak enfòmasyon, konpetans ak teknik ou itilize pouw adapte nan yon anviwonman ki gen plizyè kilti.

Siw pa abitye ak Latina/o, wap koze ak tout pou jan yo kole sou ou. Yap revokew.

7- Computational Thinking

Nan kòmansman se te enfòmasyon. Enfòmasyon transfòme an odinatè, odinatè bay enfòmasyon. Sit Harvard la defini refleksyon enfòmatik kòm kapasite pouw òganize gwo kantite enfomasyon nan yon manyè òdinatè, moun ak machin ka konprann.

Nan gwo peyi, yo gentan komanse entegre kou sa yo nan kourikoulòm elèv segondè. Nou pa gwo peyi, menm fòn prepare poun gwo peyi.

Ou pap ka konn tout bagay, men fòw konn yon bagay. Jodia menm ou ka komanse fè plis rechèch sou konpetans sa yo.

  •         Vizite sit Economic World Forum pouw wè lis 10 konpetans 2020 yo.
  •         Cheke Muse pou yon lòt lis.
  •         Achte liv ki gen rapò ak konpetans ou vle devlope a.
  •         Like Paj konpetans sa yo

Souvan nou mache koten vle ale, men nan mond nap viv la – kote Apple sòti yon iPhone chak ane a- nap oblije kouri. Sin mize nan wout nap pot move nouvèl.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required