Pandanw nan fèt la, kesyon an monte nan tèt ou. Yon ti somèy pral volèw, kesyon an remonte. Olyew reponn li, ou rale telefòn ou. Mwen menm ak ou pè fè fas ak kesyon esansyèl yo. Nou pa vle repons yo twoublen ak meten nan ti soulyen.

Alòs nou fè yon manyè pou nou toujou okipe, poun pa reponn kesyon nou dwe reponn yo. Men, repons dout, krent, pè ak anviwnou yo chita nan kalite kesyon nou poze tèt nou.

Depiw poze move kesyon, wap jwenn movèz repons. Poze tèt ou kesyon difisil se devwa tout moun ki vle atenn matirite emosyonèl. Menm janw manje ak benyen, ou dwe rezève tan pou bon jan refleksyon ak kesyonman. Voltaire konfime sa lèl te di:  

Pa jije yon moun sou kalite repons li, men sou kalite kesyonl.

Jodia map envitew fè yon reyinyon ak tèt ou epi pozel 7 kesyon sa yo.

1- Ki desizyonw ka pran jodia pou miltipliye rezilta wap chache a pa X (10 wi   😀 ) ?

Enprevi pa janm anonse lè lap vini.  Jodia gon aksyon ou pè fè, gen yon moun ou pè kontakte ki ka chanje trajektwa laviw.

2- Poukisaw vle moun sonje lèw mouri ?

Nou youn pa ta renmen mouri tankou chyen; pou pèson pa kyè ak sonjen. Alòs viv pou saw ta renmen yo sonjew la. Ou ta renmen yo raple yo de sajès ou, kouraj ou, jenerozitew ? Deside !

3- Èske wap fonksyone avèk tout potansyèl ou ?

Eske tout fòs, enèji, entèlijans ak tout potansyèl ou nan vi wap viv jodia ? Anpil fwa nan je lòt moun wap mennen ; men nan fon kèw, ou konnenw ka fè plis. Ou konnenw ka vin pi bon. Poukisa rezèv la, nèrrrrrr ?

4- Kisak enpòtan nan laviw ?

Siw pa defini priyoritew wap tonbe nan priyorite lòt moun. Tout bagay pa gen menm degre enpòtans. Sak te enpòtan pou ou 10 an desla pa enpòtan jodia. Dekouvri sak enpòtan pou ou, siw pa vle kouri nan tout direksyon. 

5- Si pat gen echèk, kisaw tap akonpli nan viw ?

Nou pa souvan tante gwo bagay paske echèk fèn pè. Imajine pou yon ti moman, echèk pat egziste. Kisaw tap fè ak laviw? Saw tap reyalize?

Al fè viw imajine a, fè komsi echèk pat la.

6- Poukisaw vle saw vle akonpli yo?  

Machann yo pran lari menm lè yo fatige. Si yo pa soti, timoun yo pap manje. Rezon ki pouse yo pran lari pi fò ke tout fatig. Tout saw vle nan laviw, poukisaw vle yo ? Ki entansyon kachew ?

7- Kisaw pa konnenw pa konnen ?

Kapasite pouw konn limit ou baw imilite.  Se obstak ou pa wè ki souvan videw atè. Konnen saw pa konnen se sèl fason pouw ret sou wout pwogrè.

Reyini ak tèt ou

Kesyonm pè reponn, se yo ki toujou gen plis enpak nan vim.  Lèm santim pèdi, se kesyon brital ak onèt ki remetem sou ray. Mespere wap pran tan reponn 7 kesyon sa yo ak lòt wap inyore lontan yo.

Siw pa gentan pouw pale ak tèt ou, map jis repete Tony Robins :

Siw pa gen 10 minit pout tèt ou, ou pap viv.

 

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required