Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la.

1- Laperèz

Si wap reyalize travay ki enpòtan, laperèz pap lagew yon may. Laperèz menm nan vi moun ki gen gwo siksè. Jan Ellen Johnson dil la : Si rèv ou pa fèw pè, konnenw pap reve gran.

 

2- Awogans ak Inyorans

Awogans ak Inyorans se alyew nan pwojèw vle reyalize a, konsidere yo kòm avantaj. Ou sipoze tèlman bègwè kew inyore jan pwojè a difisil. An menm tan, tèlman awogan pouw panse kew ka reyalizel. Se inyorans ak awogans ki fè Ayiti pran endependans nan men Lafrans. San gwo zam, esklav yo inyore jan lame Fransèz la byen ekipe. Avèk anpil awogans yo te kwè yo ka pran libète.

 

3- Preparasyon

Kòmanse avanw prè. Ou pa bezwen konn tout detay avanw kòmanse. Sof si wap chache yon eskiz pouw pa komanse. Mond lan pa gen pwoblèm resous ak enfòmasyon, li gen pwoblèm moun kap chache rezon ak eskiz, olye yo chache mwayen pou reyalize ide yo.

Se pa mank preparasyon ki lenmi an; blòf, se eskiz ak pawòl negatif wap di tèt ou yo ki lenmi an.

 

4- Pouvwa

Vize gwo bagay. Chase sa ki ekstwòdinè a. Jan Steven dil la: Komanse nan yon plas pouvwa ak grandè, ou ka toujou redui sou li aprè. Olyew komanse an miserab.

 

5- Twa

Tout ide, pwojè ak rév ka swiv fòmil ki rele “Estrikti Twa Ak”. Majorite tout bon fim ou gade oswa liv kew li swiv modèl saa, yon kòmansman, mitan ak yon fen. Divize pwojèw an la an twa pati. Ou sonje lèw te konn ap fè redaksyon?

 

6- Tèm

Chwazi yon tèm pou tout pwojè, pwodui biznis ak evenamn ou vle reyalize. Mande tèt ou: De kisa liv mwen an pale nan 1 mo? Ki vizyon biznis mwen nan yon fraz? Chak eleman kew ajoute nan pwojè a sipoze antre nan kad tèm saa.

 

Siw pa ka esplike sa wap fè nan yon fraz tout kout, ou pa konn sa wap fè a.

7- Bouyon

Depiw nan bouyon ou ka fè madjigridi ak ekri tenten. Ou sonje lèw te lekòl?

Komanse yon premye vèsyon (bouyon) pwojè leplivit ke posib. Pa pèdi tanw nan fèl pafè, wa korijel aprè. Siw fè twòp tan ap reflechi, lespriw ap baw tout rezon pouw pa janm kòmanse.  

Nan mond biznis lan yo rele sa “MVP, Minimun Viable Product”. Yon MVP se yon pwojè, pwodui oswa sèvis ki gen sèlman mininòm sa kliyanw bezwen an. Baze sou reyaksyon kliyan yo, yo amelyorel piti piti. Si wap fè yon MVP bouyon (konsonmen) ak kisaw tap komanse? Mwen plis renmen bòy…  

Ti Pati Paw


Mond lan ap tann kontribisyon paw. Jodia menm ou ka bay lavi ak lide, pwojè ak envansyonw lan. Mkonnenw pè, ou pa kwè lap mache oswa moun pral diw fou.

Men, dim sa kap pi di; konfime kew fou, echwe piblikman oswa pase tout rès viw ap mande tèt ou: Poudi? Ou kwèl pa tap mache?

Men domaj, nan moman wap poze kesyon saa se ka lè wap rann dènye souf ou.

Siw aprese travay la, patajel…

Pouw aprann plis sou lòt alye ak lenmi ki sou chimen rèv an nou, mwen envite nou li liv “The War Of Art, Steven Pressfiel”.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required