Aksyonw fè lèw leve, detèmine saw ka fè pandan yon jounen. Nan etidye moun ki gen bon jan siksè, mdekouvri ke se woutin matinal ak abitid jounalye ki ede yo rete sou wout siksè a. Saw fè yon jou pa ka detwiw, ni fèw grandi. Echèk oswa siksèw depann de saw fè toutan.

Siw bezwen konn yon moun, gade abitid li. Nan liv Charles Duhigg ki rele “The Power Of Habits”, li montre ke konpayi, sosyete ak moun baze sou abitid. Alòs siw vle konprann oswa chanje yon sosyete, koumanse pa fèl chanje abitid li.

Nan rechèch li yo, Charles pale de “abitid deklanchè”. Abitid deklanchè se pratik ki gen plizyè enpank nan vi yon moun. Ann pran yon ti egzanp. Yon moun kap bat fè pa senpleman fè ponyèt li gwo. Li aprann fokis, gen disiplin, rete an sante ak devlope kapasite pou reziste douvan doulè. Alòs, objektif blòg saa se pataje avèw 7 abitid matinal/jounalye moun ki reyisi vi yo pratike.

1- Medite

De jou an jou, meditasyon ap vin pi popilè nan mond biznis lan. Oprah, Arianna Huffington, Katy Perry ak Lebron James pami gwo toryan nan mond lan ki medite.

Meditasyon se yon bouton “RESET”. Li kalme ak mete lòd nan pansew. Li edew sòti nan eta enkonsyan al nan eta konsyan. Selon plizyè sous syantifik, meditasyon rann ou pi kreyatif ak devlope fokis.

Mwen toujou ap panse. Pafwa pil panse ak refleksyon sa yo fatigem. Yo anpechem kalmem ak viv nan prezan an. Meditasyon se sèl bagay ki edem fè fas ak bri lesprim. Pou mwen, jounenm komanse lèm fin medite.

Ou ka medite pandan wap mache ak lè wap manje. Se pa yon eskiz pou moun ki manje anpil yo tou pwofite non.. “Just saying” 😊

2-Rete Aktif

Avanw kontinye li, fè 1 minit djip oswa jimastik. Komanw santiw aprè ?
Egzèsis pwodui yon eleman chimik ki rele endòfin, nan sèvo a. Li edew fè fas ak strès ak lapèn. Egzèsis ogmante lajwa, rann ou rezistan ak devlope kapasite pouw fokis sou objektif ou yo.

Danse – Kouri- Naje – Djimnastik – Yoga- Tai Chi, Jis chwazi saw renmen an epi komanse.

An pasan siw renmen dans, rele Tempo Plus pouw komanse yon kou.

3- Ekri Nan Kanè Sekrè

Ou siman ap di tèt ou : « Talè misye pral mandem achte papye santibon tou ? » Pa kounyaa.

Yon jounal pèsonèl, se yon kaye/kanè kotew ekri eksperyans ak pansew. Anpil gwo chabrak tankou JK Rowlings (Otè Harry Poter) pran 5-10 minit chak maten pou yo ekri sa ki nan lespri yo.

Jounal pèsonèl edew vide pansew, ekri siksèw, echèk ak bon momanw. Li pèmèt ou dokimante viw. Ou ka reli saw ekri, lèw bezwen kouraj oswa gad kotew sòti.

Tout gwo filozòf ak syantifik ,mond lan admire, gen yon fòm jounal. Ou pa syantifik, menw pa janm konnen kile ide kap chanje mond la ap tonbe nan lespriw.

Ou ka devlope metòd jounal paw. Mwen itilize yon aplikasyon ki rele MOJO. Pwosesis pam lan pati konsa :

• Ekri tout sak pase nan lesprim.
• 3 bagay mwen rekonesan nan lavim.
• 1 Bagay ki fèm plezi mta renmen fè oswa manje.
• 1 bagay ki fèm pè mvle fè.
• 1 emosyon pozitif mvle pratike pandan jounen an.

4- Leve Bonè

Ou pi entèlijan le maten. Selon etid syantifik, lesprin pi file nan maten. Gwo toryan tankou Richard Branson leve a 5è chak maten. Se yon bèl sansasyon lèw atake objektif ou pandan rès mond lan ap domi. Kòmsiw fini jounenw lè lòt moun ap kòmansel.

Tout moun pa bezwen menm kantite somèy pou yo pwodiktif. Mbezwen 6.50/7 èd tan. Plis ke sa banm tèt fè mal. 7è nan maten se le revèy optimal pam. Eksperimante pouw dekouvri sa ki ale ak kòw. Ou pap janm konn siw pa ka leve bonè siw pa janm eseye.

5- Planifye

Siw pa gen okenn plan, lavi ap roulew nan farin. Moun ki gen siskè chita planifye semèn ak jounen yo. Planifikasyon retire viw sou pilòt otomatik. Lè sa, aksyonw fè chak jou gen rapò ak kotew vle ale. Ou pa pase viw ap reyaji.

Pou plis detay sou teknik planifikasyon, telechaje liv mwen an, REVEY. Gratiss!

6-Rete Enspire

Moun ki gen siksè pran tan pou li ak edike tèt yo. Yo pran tan pou aprann de erè ak siksè moun yo pran pou modèl. San yon bon sous enspirasyon wap tonbe nan tantasyon. Obstak ap fini avèw.

Yon moun sipoze aprann yon bagay nouvo chak jou. Siw pa renmen li, gen liv odyo, videyo ak emisyon ou ka tande pouw ret enspire ak devlope tèt ou. Siw pa antrene sèvo a, pi rouye pap janm ka koupe.

7- Fè Parese

Siw pa vle poze, maladi ap fèw poze (Eksperyans veki). Ou pa ka fokis sou travay tout tan. Gen jou, fòw chita san fè anyen. Jis admire zetwal yo.

Bill Gates pran 2 semèn chak ane poul jis reflechi. Syantifik yo rele sa “White Space”. Kreye tan pouw rekalibre laviw ak fè espas pou bèl ide vini. Siw toujou okipe, lespriw pa gentan poul pwodui anyen ki nèf. Dekonekte pou yon moman, pran tan pouw santi lè wap respire a.

Jodia menm

Devwaw se vin pi bon ke janw te ye yè a. Siksè pa sèlman saw genyen ak saw fè, eta despriw se twazyèm wòch dife a. Siw vle chanje laviw, chanje abitid ou.
Achte yon kalandriye ki gen mwa yo nan yon paj oswa enprime youn sou calendarlabs.com. Mete yon gwo X sou chak jouw pratike bon abitid ou yo. Pa kase chèn lan.

Move abitid se vis, bon abitid miltipliye chans siksèw pa 10. Moun ki domine mond lan genyen yon fòmil. Bon jan abitid jounalye/manital se eleman #1 fòmil saa.

Siw vle dekouvri plis sou pouvwa abitid, mwen envitew li The Power of Habits, 7 Habits of Highly Effective People ak What The Most Succeful People Do Before Breakfast.

Dim kiyès nan abitid saw yo ou panse ki pi enpòtan pou ou. Poukisa ? Map tann repons ou sou spierrejb@gmail.com   

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!