Nan mond biznis lan gen yon teknik yo rele “Elevator Pitch”. Non an soti de ide ke si’w ta pran yon asansè avèk yon gwo potanta tankou Bill Gates oswa Gary Vee, kisa’w tap dil pandan 30 segond saa? Kisa tap di pou’w fè’l vle kontinye kenbe kontak avé’w?

An 2014 mwen te gen chans patisipe nan Clinton Gobal Initiative University (CGIU) ki te fèt Arizona. Nan yon espas ki gen prè de mil jèn ki ap chache patnè ak envestisè, kisa’w ka fè pou yo sonje’w. Gen 2 bagay m’te fè:

  • Yon « Elevator Pitch » ki dekri Impact Ayiti nan 30-60 segond.
  • Yon depliyan an akòdeyon e ki tounen yon kat vizit lè’w pliyel. Lè’w depliye’l nèt, li tounen yon postè. Li te vrèman bèl!  Lèm imèl moun m’te rankontre yo, mwen jis di yo ke se antreprenè ayisyen ki te gen depliyan akodeyon an. Epi yo toujou sonje!!!!

Si’w ta gen chans pou’w ta rankontre youn nan ero’w yo. Prezidan? Chantè? Milyonè? Le pap? Eske wap prè? Eske’w tap tou pran opotinite pou’w etabli yon bon relasyon ki ka ede’w reyalize pwojè ou genyen an ? Bizniz ou an?

Yon bon « Elevator Pich » sipoze swiv règ sa yo oswa repon ak kesyon say yo.

  1. Prezante tèt ou yon fason kreyatif
  2. Yon grenn fraz enteresan ki dekri ide oswa pwojè ou genyen an.
  3. Kijan ide’w la ka ede moun lan oswa objektif li genyen yo?
  4. Pwoblèm ki moun w’ap rezoud avèk projè’w la?
  5. Kisa wap tann nan men moun wap pale a? Koman’l ka ede’w?
  6. « Elevator Pitch » ou a sipoze klè, kout e fasil pou konprann.
  7. Mande oswa kite on fason pou’w kenbe kontak ak moun saa.

Ou pa janm konnen lè jou sa a ap rive, alòs prepare « Elevator Pitch »

Lap du si se “anmweyy” ou rele (oswa selfie ou fè), olye’w sezi opotinite pou’w tou gen kontak Bill Gates. Seriouzly !

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required