Anpil moun aji kont pwòp tèt yo nan fè zak kap detwi pwòp sa yap konstwi.

Youn nan pi gwo kalite yon moun, se kapasite poul konn kiyès li ye. Sa vle di yon envantè fòs ak feblès li. Konpreyansyon saa pèmèt li aji nan yon liy ki kadre ak vizyonl.

Rekonèt yon pwoblèm se yon opòtinite pou evitel oswa korijel. Kidonk nan blòg saa mvle atire atansyon sou 3 rezon ki ka anpechew vin yon lidè.

bt-arrogance-atheism

GWO KOLÈT

Siw pa ka di:
Eskize !

Mfè yon erè! Sanw pa chache eskiz, lidèchip pa pou ou.

Nan tan lontan, yon lidè se te gwo ponyèt. Se moun ki te ka pale pi fò ak sak te pi awogan an. Jodia sa chanje. Estrateji gwo kòlèt pa bay rezilta.

Ou kwèw konn tout bagay. Ou monte sou moun pouw pwouve otoritew. Ou santiw gran lèw rabase ak imilye moun ki sou otoritew. Siw Konsa, ou pap janm ka vin yon lidè.

Yon lidè dwe ka chita tande moun. Li dwe antere lògèy ak bay tout moun chans pataje panse yo ak pote kolaborasyon. Bon lidè bay moun kredi pou travay yo fè.

Lidèchip se sèvis, depi gen gwo kolèt pa gen sèvis.

OU PANSE AK TÈT OU

Wòl lidèchip ou genyen an pa pou ou. Ou pa nan pòs la pou bèl figiw.

Pozisyonw lan dwe osèvis moun wap mennen yo. Ou dwe mande tèt ou kòman aksyonw yo kontribiye nan chanje lavi moun ki swiv ou yo. Ki avantaj yo jwenn ladanl?

selfish_square-1024x1024

Lidè a gen yon twoupo, wòl li se poul gide twoupo a. Sil siviye kote lap mete pyel san vire gade dèyè, lap rive nan destinasyonl poukòl. Kivedi, li rive pou tèt li, men tout lòt moun tonbe nan wout. Nan ka saa li pase akote definisyon lidèchip la.

Jan Andy Stanley, ekspè nan domèn lidèchip dil la:

Si lidèchip ou se pout tèt ou, lap mouri avèw. Sil depase tèt ou, lap viv aprèw.

SAN VIZYON

Mwen te konn yon jennonm yo te rele Rony. Rony te gwo zo, anpil moun te pèl.

Yon lè misye kenbe bòpèl epil kalel byen kale.

Aprè misye finn wouze lepè ak chaplèt, vwazinaj pwoche mande sak pase. Yo mandel poukisal tape granmoun lan, misye reponn:

SE MWEN YO RELE RONY AN WI…SAN VIZYON

Istwa saa pòtre istwa anpil moun ki di yo se lidè, men ki san vizyon. Yo pa konn kote yo vle ye nan 20 lane kap vini yo. Yo pa menm konn kibò yo prale avèk moun kap swiv yo a.

Patizan yo ap fè zèl, siw pa gen okenn kote espesyal ou vle ale ak yo.

VIZYON se eleman #1 lidèchip. Se sa ki gide desizyon, pwojè ak aksyon yon lidè. Siw vle moun swiv ou fòk vizyonw lan klè kou dlo kòk. Moun yo dwe konn poukisa wap goumen.

Moun pa swiv moun. Moun swiv vizyon. Moun swiv ideyoloji.

Ou pa blije gen pouvwa pouw egzèse lidèchip ou toupatouw pase. Gen sak gen tit ak pouvwa, men yo pa gen moun yo. Vrè lidè a gen moun yo.

Jodia plis ke tout tan, legliz ou, lekòl ou, katyew ak travay ou bezwen lidè ki gen vizyon, ki panse pou moun lap mennen yo san fè gwo kòlèt.

Pa rate chans pouw kite nonw ak fè gwo tonton enpak nan vi moun wap dirije yo. Evite 3 peche sa yo!

Se moun tankouw nou vle dirije!