Popilarite pa lidèchip e lidèchip pa popilarite. Lidèchip se enfliyanse lavi moun ki ap swiv ou yo nan bon sans. Antanke lidè, wòl ou se pouw ede moun kap swiv ou yo wè sa zye yo pa pèmèt yo wè. Men 3 fason pouw vinn yon meyè lidè.

1- Se pa ou ki sipèsta a
Anpil moun nan pozisyon lidechip toujou panse ke se yo ki sipoze fè ak jwenn tout kredi. Yo plis panse ak tèt yo ke yo panse ak moun yap dirije yo.
On bon lidè dwe kwè nan moun l’ap dirije yo, ankouraje yo e menm fòse  yo bay lemeyè de yo menm. Prensip #1 ou pa dirije pou ou, wap dirije pou byennèt moun ka swiv ou yo. Alòs poze aksyon ki nan enterè yo, chache opotinite pou yo. Manje an denyè e toujou fè yo santi yo enpotan.

2-Gen yon vizyon
On bon lidè gen yon vizyon klè de kotel vle mennen moun lap dirije yo. Sa pa vle di kel pa chanje taktik nan mitan wout non, men pa gen moun ki renmen kite moun ki pa konn sa lap fè dirijel. Ou sipoze gen yon vizyon ki enspire moun yo aji pou byen òganizasyon an oswa aktivite wap dirije a. On lidè ki san vizyon, tankou yon kapitèn san direksyon. Pa bliye prensip #2. Gen yon vizyon ki klè e toujou kominike’l ak moun ki nan ekip ou. Yo dwe kon’n kotew prale e sa ap ba yo kouraj pou kontinye mache avèw.

3-Mande eskiz
Si gen yon bagay ki enève’m se lè yon moun kap dirije fè yon erè epi lap fè figil di. On moun ki nan pozisyon lidèchip ki paka rekonèt lèl fè erè, se yon moun ki san konfyans nan tèt li. Se yon dirijan, men se pa yon lidè. Li vrèman enpotan pou’w mande eskiz lew voye flè, sa montre kew gen respè pou moun kap swiv ou yo. Sa montre tou ou pa yon robo, men yon imen ki gen fòs ake feblès. Lèw gen kouraj pouw mande eskiz, ou parèt gran ew touche kòd sansib ak emosyonèl moun kap swiv ou yo. Yo vin pi admirew. Sa pa vle di pouw al fè erè, pouw ka mande eskiz non. Prensip #3 rekonèt lèw antò. Sèl bondye ak enbesil ki toujou gen rezon. E ou paka bondye…

Siw konn yon moun ki tap enterese li atik saa. Klike sou ikòn anba pouw pataje’l avèl sou imèl oswa rezo sosyo.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required