Eske’w kon’n sak fè gen rèv ou ki poko reyalize? Eske’w santi’w kwè 100% ke rèv saa ap reyalize? Ou si?

Tout relijyon oswa tout ero pa sispan’n pale de enpotans lafwa genyen nan vi yon moun. Nenpòt ki itilizatyon oswa sou nenpòt ki ang ou ta pranl, lafwa rete yon mistè ak yon pouvwa ke tout moun genyen alawonnbadè .

Pasaj nan labib ki di “Siw gen lafwa ou ka deplase yon montay” la se pa yon parabòl ni yon metafò, se 100% verite. Banm rakonte’n yon ti istwa:

Gen yon endyen yo rele Dashrath Manjhi, misye te ge madanm li malad. Pou li mennen’l lopital li te oblije pase alantou yon gwo montay. Trajè a te tèlman long,madanm li arive mouri. Depi jou saa misye deside pou’l fè yon wout pase nan mitan montay la pou evite lòt ka trajik konsa. Dashrath pase 22 lane ap fouye montay saa. Avèk yon mato ak yon biren. Tout moun nan zòn lan te pansel fou, men li te gen lafwa saa te posib. Jodia timoun ka itilize wout saa pou yal lekol. Li redwi distans lan de 75 a 1  kilomèt de vil ki pi pwòch la.

Mkonnen gen nan nou, kap li saa, kap di: Men sa pa rele deplase montay. Wi an pati ou ka gen rezon, men pa gen okenn kote yo di ke lafwa vle di mevèy, ni rezilta rapid. Lafwa se konviksyon fèm kew genyen ke on bagay kap reyalize.

Istwa saa kite’m ak twa leson:

  1. Lafwa pa konn ras, koulè, orijin ni mwayen ekonomik. Li nan pouvwa tout moun.
  2. Pèsèverans ak pasyans se de eleman’w bezwen pou lafwa ka manifeste
  3. Gen de bagay ke’w vle reyalize nan viw lafwa ap vle di pa tande pèsòn, pa wè pèsòn, pa okipe pèson.
Ou sonje yon istwa kote lafwa fè yon bagay reyalize. Komante anba pòs saa, pataje istwa ak mond lan.

Lafwa’w se pouvwa’w, itilize’l.

Mete Email Ou, pou resevwa mesaj tankou saa gratis

* indicates required