Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: March 2016

7 Sit Ki Ka Fèw Vin Pi Entelijan

7 sit ki ka chanje laviw

Nou tout ap dakò avèm ke bagay ki kreye “buzz” sou nèt la se pa sit ki edew chanje laviw. Se plis bagay ki pou amizew. Paske sa ki ka chanje laviw la majorite moun pap patajel, yap kenbel pou yo… Se yon bagay ki kay lòm an jeneral, si moun lan pa bon zanmiw li pap diw kotel achte bèl jip li ya..

Ou pataje sak enpòtan avèk moun ki enpòtan pou ou. Ou pa kanpe sou plas piblik pouw lagel … Janm toujou fèl, map pataje avèw 7 sit ki ka chanje laviw konplètman siw itlize konesans yo ofriw la: read more

Fòw fokis

Nan eksperyans pèsonèlman mwen, mrive dekouvri ke fokis se kle pwodiktivite. Pou yon kamera kapte sijè a (moun/objè) fòk fotograf la byen fokis sou sijè a, sinon moun pap ka wè bote fotografi a oswa mesaj li te vle pase a travè foto….

Analoji saa se menm jan ak lavin. Nou se fotograf la e lavin se sijè a. Pouw evite laviw flou, li enpòtan pouw fokis.

Lè wap byen gade, se pa tach ou vle akonpli li a ki difisil vre, men se mankew manke envestiw ladanl. Ou manke fokis. Mkonn ap eseye fè yon bagay san twòp konsantrasyon epim pase 1èd tan ladanl em pa janm byen fèl. Men koum konsantre/fokis mfèl nan 15 minit. Angajew nan sa wap fè pandanw bloke tout lòt detay se definisyon fokis. read more

Cv’w Oswa Diskou Antèmanw ?

Poukisa wap viv? Se pa premye fwa mwen poze kesyon saa, men chak fwa li vire sou yon ang diferan.

Nou tout menm jan ak mwen vle genyen yon stati sosyal. Nou tout vle genyen aksè ak richès materyèl (se pa yon peche) ak yon fòm rekonisyon.  Nan kouri deyè stati sosyal ak richès sa konn rive nou bliye poukisa nap viv. Vrè bi lavin…

Pòs saa vle sèviw kòm rapèl, yon rapèl ki ka retirew nan somèy pwofon ou ye a. Yon rapèl kap fòw sispann chase pouw kanpe poze tèt ou kèk kesyon. Kesyon tankou saa: read more

PSB003 : Vilnerabilite, Sekrè Lidèchip

Youn nan dènye dekouvét syentifik ki fèt nan domèn lidéchip se konsèp yo rele vilnerabilite a.

Nan tan ansyen, lidè se te moun ki te gen plis fòs la e ki te plis gwo nèg la. Se yon bouwo ki te ka goumen pou garanti sekire pèp li a. Jodia pa gen danje fizik ankò, pa gen tribi kap atake lòt ankò, alòs tip lidè bouwo a pa nesesè ankò.

Jodia a nou pa bezwen lidè ki gen gwo kolèt, nou bezwen lidè ki montre ke yo vilnerab. Kisa vilnerabilite ye?

Vilnerabilite se kouraj ak volonte yon lidè genyen poul kite yo wè anbal. Sa vle di yon lidè ki pa monstre, ki pa panse li konnen oswa ki ka fè tout bagay. Vilnerabilite se monte sou teren an malgre ke echèk la posib. Se oze fè sa ki difisil la. Vilnerabilite se pataje eksperyans ak feblès ou avèk moun ki merite sa. Se premye etap pou yon lidè komanse konstri konfyans ant li menm ak moun kap swiv li yo. Vilnerabilite se viv brav, viv an ewo. read more

PSB002: Dekouvri Misyonw

Eske’w kwè kew gen yon misyon espesyal sou tè saa (Men siw poko dekouvril) ?

Mwen kwè a 100% ke nou chak ki laa gen yon misyon espesyal ke nou dwe akonpli avan nou mouri. Mkwè nou vini la pou nou pote yon bagay pou mond lan, pou nou chanje yon bagay nan mond lan oswa pou nou ajoute touch pa nou nan mond lan. Mpap pale de pwojè pèsonèl non, map pale de wòl ou sipoze jwe nan fonskyonman mond lan, peyiw ak kominite wap viv la. Fè lis bagay ki fistrew yo epi gade pou kiyès ladan yo ou prè pou bay viw. Siw pa prè pou bay viw pou li, li pa misyonw, li se pastanw.  read more

PSB001: Byenvini|Welcome

Epizod saa se yon introdiksyon sou podkas la.

Poukisa nou kreye podkas saa?

Poukisa pouw tande podkas saa?

This is an introduction to the podcast.

Why we created this Podcast?

What you will gain from listening to it?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén