Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: January 2016 (Page 1 of 3)

Prezantasyon’w Yo Raz ? : 7 Prensip Pou Fè Yo Wow

Si prezantasyonw lan se li sa ki ekri nan ekran an, voyel pou nou, na li poukont nou. Avèk lanmou, Piblik la

Mesaj sa a pa engajem, se piblik lan ki mandem patajel avèw (mwen jis ap trip :-).

Nan mond jodia kew se elèv, anplwaye, antreprenè, li vin yon obligasyon pouw fè prezantasyon pouw konvenk envestisè oswa enfome kolég ou de ide ak vizyonw.

Sa poko rive pou al nan yon prezantasyon epi prezantatè a pase plis tan ap gad ekran an olyel gade piblik la? Oswa prezantasyon an monotòn, power point lan tankou yon dokiman Word tèlmanl plen ak tèks?

Menm jan lèw nan wòl odyans lan li fatigew la, li enpòtan pouw pa desevwa odyans lan lèw nan wòl prezantatè a. read more

90% Konesans Pa Itil.

Kotem jwenn chif sa a? Mwen jis envantel, se tou.

Konesans ak enfòmasyon esansyèl pou siksèw, men sa depann de ki tip efòmasyon ak konesans lan. Eske’w blije konnen sa 90% popilasyon an konnen?

90% bagay ou konnen oswa aprann pap itil ou pouw atenn siksè; sèlman 10% konesans ak enfòmasyon ki pi ra yo ka baw yon avantaj konpetitif. Ou vle atenn yon nivo depase ke majorite moun nan atouraj ou, alòs aprann konnen sa 90% moun nan antouraj ou pa konnen. Siw di menm bagay ak tout moun nan intèvyou a ou pap jwenn job la. Si biznis ou swiv menm prensip ak tout moun pa gen rezon poum achte lakay ou, m’ka pranl anba a. read more

Manman Baw Manti

Se avèk anpil lapèn ak dezolasyon ke map anonsew ke manmanw baw manti.

Tèks saa pa gen okenn objektif poul denigre paran yo, se yon refleksyon sou mod panse ki pa mache oswa ki pa itil ankò.

Genyen anpil kwayans, mòd de vi ak panse ke nou erite de parann. Jodia yo vinn kwayans pa nou, men gen anpil ki pa itil nan mond jodia. 

Manmanw baw manti lèl te fèw kwè fraz sa yo :

 1. Moun tankou nou pa fè bagay sa yo pitit, kote nou gen mwayen pousa.
 2. Fini lekòl, al inivèsite epi degajew jwenn yon bon job. 
 3. Pitit job deja pa fasil, reziyenw.
 4. Lekòl se chimen siksè
 5. Atis, ekriven, dansè ak fotograf pa metye.
 6. Chache yon gwo kontak pouw monte.
 7. Depiw jwenn yon vye bout viza ou libere.
 8. Depiw swiv règ sosyal la yo, wap gen siksè.
 9. Politik se pou volè
 10. Depiw gen kay, machin ou anfòm.

Banm baw vèsyon pam yo. Ou ka rele  yo verite sa depann de jan kwayans avan yo ankre nan tèt ou.

 1. Moun tankouw ka akonpli sal vle.
 2. Si tout moun bezwen job, kiyès kap kreye. Genyen yon lòt opsyon ki rele antreprenarya tou, ou ka tantel tou.
 3. Reziyasyon pa fè lòm, ou pa blije vann diyitew pouw kenbe okenn stati sosyal.
 4. Al lekòl, ni fè gwo etid pa garanti siksè. Edikasyon garanti siksè
 5. Nan monn nap viv la tout travay kotew mete kreyativitew an valè se metye. 
 6. Chwazi vin yon gwo kontak.
 7. Si pi gran rèv ou se yon viza, ou pa gen rèv. Mwen gen youn kap domi lakay la
 8. Siw defye règ sosyal yo ak bon jan inovasyon oswa fason de viv wap reyisi
 9. Politik pou tout moun. Moun swadizan onèt kite volè dirije yo (dwòl) oswa pa ka fè bon chwa (Biza). 
 10. Kay, machin se byen yo ye, yo pa reyisit. Si se sa kouw fin genyen yo ou tap chita lakay ou pou moun venerew.

Gen santèn lòt fraz ke yo te aprann nou ki pa gen lòt plas ke poubèl. Peze bouton DELETE paske pwogram sa yo pa mache sou sistèm saa… read more

Pote Lanp Ou

GUEST POST by : Briana A. PHILEMY

Chak koukouy klere pou jew

Byen souvan mwen tande anpil moun ap itilize ekspresyon sa a. Men anpil fwa nou pran l mal. Nou panse se egoyis, se malonèt. Nou twouve moun k ap di l la se moun ki pa konn viv, moun k ap fè enferyè. Mwen menm, mwen panse pwovèb sa vle di plis pase sa nou wè a, plis pase sa nou vle konprann nan.
Se ou ki sèl mèt lavi w pa vre? Poukisa w ap tann lòt moun dirije l pou ou?  

Laviw se yon liv, eske w oblije kite lòt moun ekri l pou ou?
Ou se yon moun inik, poukisa w ap chèche sanble ak lòt moun?
Ou gen anpil pou w ofri mond lan, eske w dwe fè sa tout moun ap fè?
Ou pa dwe kite lòt moun deside pou ou. Ou paka pase vi w ap swiv sou lòt pou ekri istwa pa w la; paske ou pa soti menm kote epi ou pa gen menm rèv ak yo!
Sou wout pa w la, lòt moun paka mache pou ou. Ou ka deside kite yon moun jwe yon patisyon nan mizik ou a, men pa kite l fè melodi a pou ou.
Mwen panse granmoun nou yo lè yo t ap di nou ti pawòl sa a te vle aprann nou pou nou pa kite desten n, vi n ak rèv nou sou kont moun read more

Metew Enkonfòtab

Ki dènye fwaw trouvew nan yon sitiyasyon difisil? Kijanl te ye okòmansman? Komanw te ye lèw sot ladanl? 

Istwa ki vinn nan tèt ou aprè kesyon yo siman fèw remake kew reyalize plis bagay enpòtan lèw enkonfòtab. Depiw konfòtab pa gen posibilite pouw grandi paske konfòtabilite a se ti frè medyokrite ak lenmi ekselans.

Map envitew antre nan yon konplike e difisil, se mond kote tout gwo aprentisaj ak evolisyon chita: Mond Enkonfòtab la

Depi jou mwen dekouvri sekrè bagay anmè yo rele enkonfòtab la, mwen fè tèt mwen pwomès poum mete mwen nan yon gwo sitiyasyon enkonfòtab 1 fwa pa ane. Chanje travay, chanje kay, chanje peyi ak aprann oswa eksperimante bagay konplètman nouvo.

Kew vle kew pa vle,  lavi gen poul metew nan sitiyasyon enkonfòtab. Alòs poukisaw pa deplase pyon’w poukòw, olyew tann se lavi ki fosew grandi. Ou ka mete pwòp tèt ou nan sitiyasyon ki fosèw grandi. Lè sa ou pap sezi paske ou pran kontwòl laviw sou tout ang. read more

Vilnerabilite: Sekrè Lidèchip

Youn nan dènye dekouvét syentifik ki fèt nan domèn lidéchip se konsèp yo rele vilnerabilite a.

Nan tan ansyen, lidè se te moun ki te gen plis fòs la e ki te plis gwo nèg la. Se yon bouwo ki te ka goumen pou garanti sekire pèp li a. Jodia pa gen danje fizik ankò, pa gen tribi kap atake lòt ankò, alòs tip lidè bouwo a pa nesesè ankò.

Jodia a nou pa bezwen lidè ki gen gwo kolèt, nou bezwen lidè ki montre ke yo vilnerab. Kisa vilnerabilite ye?

Vilnerabilite se kouraj ak volonte yon lidè genyen poul kite yo wè anbal. Sa vle di yon lidè ki pa monstre, ki pa panse li konnen oswa ki ka fè tout bagay. Vilnerabilite se monte sou teren an malgre ke echèk la posib. Se oze fè sa ki difisil la. Vilnerabilite se pataje eksperyans ak feblès ou avèk moun ki merite sa. Se premye etap pou yon lidè komanse konstri konfyans ant li menm ak moun kap swiv li yo. Vilnerabilite se viv brav, viv an ewo. read more

Sou Ki Bò’w Ye?

Chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité,il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Mark Twain

Avan’w kontinye, reli fraz la. Ou fè sa? Ok nou pati

Nap viv an kominote sa vle di genyen yon seri de règ, abitid, mès ak fason de viv ke nou youn kopye sou lòt jiskaske yo vinn fè pati de idantite nou. Men nan ki limit nou ka swiv foul la? Eskè sajés la chita nan majorite a? Kisa nou ka aprann de majorite a?

Youn nan pi gwo bagay mwen devlope depi lèm tou piti se fè sa tout lòt moun pa fè yo. Se pa paske’m te enteresant non, men mte kirye pou’m dekouvri lòt fasyon yo bagay ka fèt. Si’m te deside swiv majorite a lè konsa mwen te alkolik, mwen t’ap dwòge paske’m grandi nan milye kote majorite a fè sa. M’Kwè eskperyans sa a pa diferan pou anpil nan nou e m’pa felisite’w pou kouraj ou. read more

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén