Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: December 2015 (Page 1 of 5)

Top 7 Pos Ane 2015

Jodia fè 55èm blog pos ke’m ekri san mpa janm rate yon jou. Kòm nou manke sèlman yon jou pou’n antre nan lane 2016, mta renmen pataje avèk nou 7 pos ki te pi popilè pandan ane 2015 lan.

TOP 7 POS ANE 2015

Vrè Echèk Se L’èw Pa Echwe Dec 2015

Asasen’w lan ka tou prè’w! Diminye chans lan read more

Mo Majik

Yon nouvo lane se yon fòm kontra mantal, se yon renouvo. Ane ya baw posibilite pouw mete fen ak yon rèy, pouw akeyi yon lòt rèy. Pou mwen se tankou sa yo rele reyenkanasyon an, ou gen posibilite pou reviv sou yon lòt fòm. Antre nan yo nouvo ane se pase de yon jou ale nan yon lòt. Siw tap pranl nan yon lojik tanporèl, pa gen okenn diferans, men sou yon plan espirtyèl ak sikolojik genyen diferans. Li make yon fen de yon vi pou komansman yon lòt vi. Jodia menm nan moman kote wap li saa ou ka pran desizyon pouw fè tranzisyon sa a. Ou ka depoze pye’w nan nouvèl vi ou vle kreye pou tèt ou. Pawòl gen yon gwo pouvwa, pawòl ki di ak konviskyon ak lafwa ka tounen reyalizasyon fizik. Prononse sou tèt ou. Aswè a ki pawòl wap di, ki mo, ki fraz ka baw kle pouw antre nan nouvo mond saa… Ki pawòl wap di tèt ou? Kisa wap di Bondye? Kisa wap di fòs linivè yo? Ki pawòl wap di ?

Ou Gen Rèv Oswa Objektif ?

Èske’w gen rèv? Repons la se wi paske tout moun gen rèv. Kounye a men bon kesyon an: Èske’w gen objektif?

Gen yon gwo bout tonton diferans ant rèv ak objektif. Yon rèv se jis yon vizyon de yon bagay kew anvi san okenn plan. Tandike yon objektif se yon rèv ou transfome nan yon fason pratik e ki gen etap pouw pran avan’w reyalize’l. Yon objektif dwe reyalizab se pa jus yon misyon enposib ki nan lespri’w.

Yon bon objektif swiv 3 prensip sa yo:

  • Li Klè: Objektif la sipoze di egzakteman sa wap chachè a. Si’w di’w vle pale yon lòt lang oswa vle gen yon machin, objektif sa pa klè, li plis sanble yon swè. Ou sipoze di ki lang ak ki machin.
  • Fòk ou ka mezire’l: Li enpòtan pou’w konn ki kantite ou vle nan sa wap chache a. Si’w pa ka mezire’l ou pap konnen lè’w atenn li. Ou vle pale angle (saa twò vag vag). Ou sipoze di konbyen mo’w vle aprann, ki tip de fraz ou vle kapab konstwi, konbyen minit ou ta renmenm kapab pale. Pandan wap avanse wap ka konn kibò’w ye ak sa’w manke paske’w ka mezire’l.
  • Dat limit : Youn nan rezon ki fè anpil moun pa atenn objektif yo se paske yo pa bay tèt yo okenn dat limit. Li enpòtan pouw konn nan konbyen tan ou vle atenn objektif saa, konsa wap konn kile pouw fè chak etap ke objektif saa mande. Lè’w genyen dat limit, ou gen yon presyon ki motive’w paske dat la se yon sèl fwa lap rive. Yon dat limit se tankou yon kontra mental, li rete nan lespri’w jiskaske dat la rive.

Pou’w reyalize rèv ou yo, li enpòtan pouw konvèti yo an objektif. Transfòme rèv ou yo an estrateji ak plan kap ede’w fè yo vin reyalite. Pa rete menm jan ak majorite moun ki vle rèv yo nan bouch, tounen yon moun aksyon, yon moun ki mete taktik atè pou’l reyalize rèv li yo.
An palan de sa:
Finalman, ou gen objektif oswa ou gen rèv? read more

Sak Saa Lou, Depoze’l

Genyen anpil evenman ki pase nan lavi’w pandan 12 mwa sa ki sot pase yo. Genyen ki pote lajwa, eksperyans, matirite konsa genyen tou ki pote anpil lapèn.

Lèw gade vale evènman ki ka rive nan yon lanne ou pa bezwen mande tèt ou pou konbyen evènman ki rive depi lè’w egziste.

Nou chak gen yon valiz nan do’n, valiz sa gen eksperyans ki bon, genyen ki pa bon. Menm jan ak mwen, ou ka gen yon valiz ki byen lou ak movèz eksperyans. Eskperyans kite imilyan, fristran ak desevan. Valiz saa lou kou pwa senkant. Petèt valiz sa gen yon erè’w te fé, yon opotinite’w te rate, yo echèk ou te pran òswa yon moun ki te blese’w. Evènman sa yo kontribye nan fèn sa’n ye jodia, men yo pa enpòtan pou’n kontinye kite yo plen valiz lespri’m ak mantal nou. read more

Chans Lan Bòkote’w

Petèt wap mande tèt ou, si sa’w vle reyalize a posib? Oswa èske’w ap fini pa viv rèv sa a? Èske wap jwenn moun sipòte’w?

Kesyon sa yo gen plas yo e yo enpòtan pou’w poze tèt ou yo. Sa montre ke’w se yon moun ki pran sa’w vle a oserye e ke wap chache mwayen pou’l reyalize. Mgen yon mesaj pou ou jodi dimanch 27 Desanm lan.

Chans lan bòkote’w! Tant ou fè efò, tant wap gen plis chans. Efò’w ap rale chans ou, lap atire moun ou pat janm panse ou tap rankontre. Chans la avè’w.
Nan wout rèv ou a, lanati ap mete moun bòkote’w. Mirak ap fèt e menm ou menm ou pap konprann. Wi li posib, wi rèv ou a posib. read more

Sou Kisa’w Fokis?

Ou gen yon desizyon pou’w fè. Sou kisa’w vle fokis?

Antoure tèt ou ak moun ki renmen’w, ki ankouraje’w, ki sipòte’w e ki kwè nan ou. Pa fokis sou sa kap detwi’w, dekouraje’w e ki pa kwè nan ou. Lavi twò kout pou nap pèdi tan’n ak moun ki pa pote anyen pozitif nan vi’n.

Menm si’w wouze yon plant chak jou depil plante nan wòch li pap grandi. Alòs chwazi sou kisa’w fokis..

Fokis sou sak bon yo, epi bliye rès yo..

Bòn Nwi

Rete Menm Moun Nwèl la

Moman fèt la se bèl moman pou’n apresye lavi ak tout lòt bagay nou te twò okipe pou’n te remake. Bagay sa yo ki te toujou anba zye nou tankou:Fanmi, Zanmi, Lanmou, Lapè, Lajwa ak konpreyansyon. Mòman sa a fè soti pi bon vèsyon de moun ke nou ye a. Se moman kote nou retire vrè nou menm nan nan kaj, pou’n mete’l nan zye tout moun. Se sak fè anpil moun di: Pito chak jou se te nwèl. Mespere nou chak pran leson de vrè moun ki parèt la pandan moman nwèl la. Konsa menm si chak jou paka nwèl, moun ki nan lantouraj nou ap ka viv (vre moun nou ye pandan nwèl la) anpil fwa nan lanne a. Jwaye Nwèl – Merry Christmas – Feliz Navidad – Joyeux Noel
Joie! Euh! No! Elle!

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén