Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

Month: November 2015 (Page 1 of 4)

Aprann Vann Pou’w Vann Tèt Ou

Youn nan pi gwo konpetans ke mond lan pral bezwen nan 10 pwochèn lane yo se  lavant. Si’w pa ka vann ou pap gen plas ou nan mond kap vini an. Kisa’m vle di?

Jodi a ou sipoze ka kominike ide’w byen. Nou nan moman kote teknoloji banou dè milye de mwayen pou nou kominike. Fo’w ka pase opinyon’w yon fason pou moun sipote kòz wap sipote a. Anpil fwa se pa ide’w la ki pa bon, se jan’w vann ide ki pa bon.

Yon vandè pa yon blofè ni yon mantè. Mpanse li enpotan poum fè diferans saa. Yon vandè se yon moun ki ka montrè moun lap vann lan enterè’l genyen pou’l achte pwodui lap vann lan. Li fè ka-vin-kliyan an wè rezon pou’l vin kliyan. read more

Rekonpanse Tèt Ou

Ou vle konn on sekrè? Ou sur? 

Pi bon mwayen pou’w fè tèt ou fè dè bagay difisil oswa reyalize yon objektif se peye tèt ou. Koman?

Lè’w gen on ti frè oswa on ti sè ki fé on bagay pou ou eske’w pa toujou chache rekonpanse’l ? Menm si li pa gwo, ou vle fè’l santi sa’l fè a enpotan. Ebyen se menm teknik lan pou aplike pou tèt ou.

Ann pran kèk egzanp. Di tèt ou depi fin fè devwa a konplètman wap mennen’l bwè byè? Oswa depi’w fin prepare prezantasyon an li ka pase rès nwit lan ap chat? Pase kondisyon ak tèt ou, pou’w ankouraje’l fè sa’w vle fè a. Pwomèt tèt ou bagay ou renmen ak sak fè’w santiw byen. Lè’w akonpli objektif la, peye tèt ou. Bal sa ou te pwomèt li a. read more

Pa Diskalifye Tèt Ou Avan Mach la

Konbyen fwa’w pa tante an pansan ke sa pral antreprann lan pap mache? Konbyen fwa’w pa mande on lòt èd paske’w pè pou’l pa di’w non? E si’w te tante?

Fon’w ti poz, reli kesyon yo. Panse ak yon objektif ou genyen. Pou di siw te tante li patap mache???? Imajine…

Diferans ant moun ki gen siksè ak moun ki pa genyen rezime nan aksyon. Moun ki gen siksè aji, yo pa kite vwa negatif ki nan tèt yo a fè yo poze. Souvan pi gwo kritik nou se pa lòt moun, men se pwòp tèt nou. Nou manke kwè nan tèt nou, nap jije tèt nou, nou panse ke nou pap kapab oswa nou panse nou pa bon ase pou’n merite on bèl vi. Se sa’m rele “Diskalifye tèt ou avan mach”. read more

Mvle Milyonè….

Mserye! Mkonnen’w sezi ew ka panse’m reve twò gran. Oswa petèt sam panse ye. Oswa ka di lajan pa fè bònè? Oswa lajan se dyab. Dezole!!!

Mleve nan on fanmi’w kote lajan se redi yo redi pou fèl e manmanm toujou ap dim, pito’w malere ou gen diyite’w. Komsi tout malere gen diyite. Komsi tout gran nèg fè vye bagay pou gen lajan. Ou ka konprann koman nou pè bagay yo rele lajan an nan kilti nou. Yo aprann nou genyen mezi poun pa mouri grangou, pou moun pa rayi’n. read more

Ou Son’w Biznis. Envesti Nan Tèt Ou

Konsidere’w tankou yon biznis. Nan 2-3 semèn ki sot pase yo, ki sa’w envesti nan tèt ou? Kisal rapòte’w? Kisal ka rapòte’w?

Envesti nan tèt ou se premye devwa’w sou tè saa. Envesti nan sante’w, lespri’w, vi sosyal, espirityèl ak ekonomik ou. Ou di’w vle yon gwo chantè, ki denyè fwa’w bwè siwo myèl oswa te ki bon pou kenbe vwa’w frèch? Si’w vle yon bon mekanisyen, petèt fò’w envesti nan lekòl, liv sou mekanik oswa envesti tan’w nan gade video sou mekanik. Envesti nan tèt ou se blòk pou’w konstwi yon wayòm. read more

Ou Ka On Kontak

Ki pi gwo kontak ou ta renmen genyen? Mpral montre on fason ou ka jwenn kontak saa. Non dezole, poukisaw pa deside vin on kontak pito.

Nan kilti pa nou, yo aprann nou pou’n chache gwo kontak oswa byen ak moun ki gen gwo kontak. Pa gen anyen mal na sa, pa vre? Non se pa on peche.

Men ann fè on ti lojik. Moun ki gwo kontak yo, e pa moun ye !? Kisa ki fé yo gwo kontak? Lajan? Konesans? Infliyans? Pèsonalite yo?  Talan? Etsetera..

Eske sam sot site la yo enposib pou’w genyen? NON E NON, donk… read more

1+2+0.5+2+4 = 9.5/5 = Ou Menm. Chwazi Zanmi’w

Youn nan kondisyon ki ka garanti siksè oswa echèk, se chwazi moun ki konpoze antouraj ou. Kivedi, chwazi kiyès ou vle kòm zanmi oswa patnè.

Gen on sitasyon Jim Rohn ki di: Ou se mwayèn 5 moun ou pase plis tan avè yo. Kidonk, valè’w egal ak valè total 5 moun ou pase plis tan avè yo divize pa 5. Egzanp: (Moun1)1 + (Moun2)2 + (Moun3)0.5  + (Moun4)2 + (Moun5)4= 9.5/3= Ou Menm. 

M’te nan yon konferans yon espikè yo rele Jermaine Davis, misye di gen 4 kategori moun ou gen nan viw ➕ yo, ✖️yo, ➖yo ak ➗yo. Moun ki ajoute, miltipliye, mwens ak divize sou valè’w ak sou moun ou ye a. read more

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén