Ou leve, benyen, manje epi al travay. Rive nan travay, ou monte deyè odinatèw reponn imèl. Yon pil dokiman devanw, ou poko ka travay sou youn, gen yon reyinyon nan yon ti moman. Reyinyon nik fini, li midi.

Pandanw nan lench, ou pwofite Facebook yon zanmi ou pa wè depi kindègatenn. Pawòl tèlman anpil, lèw resi fini, li 4:30 pm. Travay fini, ou pa gentan regle anyen. Ou mande tèt ou, kote tanw pase?

Nan blòg saa mvle pataje avèw 10 sekrè ki pral edew fè travay 3 jou nan yon sèl jou, sanw pa fatige.

  1. Byen Dòmi

Yon bon nwit somèy garantiw yon jounnen ranpli ak enèji. Nan Liv Shawn Stevenson ki rele Sleep Smarter a, etid syantifik pwouve ke moun ki manke somèy pran 14% plis tan pou yo konplete yon tach epi fè 20% plis erè ke moun ki byen domi.

Se nan somèy kòw netwaye tout dechè ki nan sevò a. Alòs siw pa byen domi, tout dechè sa yo akimile.

  1. Pratike Meditasyon

Si lannwit pote konsèy, meditasyon pote bon sans.

Mkonn santi lesprim chofe, mpa konn ki travay poum manyen avan. Se komsi tout pwa mond lan sou dom.

Meditasyon se tankou polis ki bloke sikilasyon anba lavil vè 2-3 zè, pandan lekòl fenk lage. Anyen pa monte, anyen pa desann.

Meditasyon ogmante kreyativite, kapasite desizyon ak vide lespriw de tout touman. Pou mwen se tankou yon bouton RESET.

Mpase 2 lane sa ap eseye medite. Mresi entegrel nan lavim lane denyè aprè yon depresyon. Pafwa, lavi fòsen fè sak bon pou nou an, lèn twò okipe poun fèl poukòn.

Ou pa rive fè anyen pandan jounen paskew pa ka fokis atansyon sou yon tach espesifik. Strès fèw manyen tout bagay, sanw pa fini youn. Lèw medite, ou aji ak konsyans olyew reyaji tankou robo ki sou otopilot. Meditasyon fèw reprann kontwol tèt ou.

Aplikasyon meditasyon mwen itilize:  Headspace, Meditation Studio, YouTube 

  1. Fè To-do List

Anpil moun leve san okenn plan. Objektif yo se rete vivan pou yon lòt grenn jou. Nan mitan strès ak mache prese, lespri a pa ka sonje sal gen poul fè.

David Allen ki se otè Getting Things Done, ankourajen pa kite anyen nan tèt nou. Debarase lesprin de tout bagay nou vle/dwe/poko fè.

Premyèman, depil nan tèt ou, lap anpechew konsantre sou lòt bagay. Dezyèmman, ekri saw gen pouw fè, edew chache tan pouw fè yo.

Mwen itilize Wunderlist ak index card poum fè lis sam gen pou fè chak jou. Mwen kolorye tach yo nan lòd enpòtans.

Telechaje liv mwen an gratiss, pou plis detay sou sistèm saa.

  1. Tande yon grenn mizik

Syantifik yo dekouvri ke mizik ka eden konsantre. Chwazi yon mizik motivan epi metel an replay lew bezwen konsantrew sou travay.

Pandan map ekri saa map tande yon senfoni Mozart, ki genyen yon seri “brain wave” pou fasilite kreyativite.

Focus@will se yon lòt aplikasyon ki gen mizik ki kreye espesyalman pou edew fokis. Wap jwenn yon playlist gratis sou YouTube.

  1. Metel sou mòd avyon

Siw vreman serye sou zafè pwodiktivite, fòk ou depoze granmanjè tan yo rele telefòn lan. Konbyen fwa wap tcheke instagram pou selman 5 minit, epi 2 zèdtan pase nan gad videyo.  Lèw resi pran konsyans, lespriw gentan fatige.

Lèw konnenw vle akonpli yon travay enpòtan, mete telefòn ou sou mòd avyon. Wap gen kont tan pouw pran apèl ak chat.

Syantifik yo deklare kel pran 15 minit pouw retounen konsantre, aprè yo fin entèwonp ou. Ou wè valè tanw pèdi, chak fwa telefòn la fè bleng pandanw te konsantre. Yon bagay ou te ka fè nan 1 èd tan, pranw nenpòt 3 zè.

Pouw aprann diferansye travay an sifas (tas) ak travay an pwofondè (tap) li pos saa.

  1. Fè 10-20 minit egzèsis chak maten

Nan woutin matinal mwen, mfè pou piti 30 djip avanm benyen. Egzèsis fè oksijen monte nan tèt ou, sa ki reveyew ak pemèt ou panse pi kle. Siw vle komanse gen plis enèji,  fè yon 5-10 minit egzèsis chak maten.

Lèw santi enèjiw ap bese nan mitan jounen an, al mache, detire oswa fè kèk djip pou rekalibre lespriw.

  1. Travay ak yon bon sevò alafwa

Gen tach ki mande kreyativite, rechèch, konstrasyon ak lòt ki administratif. Gwoupe tach ou gen pouw fè pa kategori, epi travay sou yon kategori alafwa.

Pati gòch sevò a fè travay ki lojik, matematik ak analitik tandike pati dwat la edew akonpli tach ki kreyatif, emosyonèl ak sak mande imajinasyon. Sèvo a travay pi byen lèw fokis sou yon kategori alafwa olyew soti nan youn al nan lòt.

  1. Pa neglije fè ti kabicha

Wap remake gen peryòd nan jounen an (chak jou) kotew toujou santiw faya ak lòt kotew toujou anlè. Prete antasyon ak moman sa yo.

Pwofite vide travay atè nan peryòd enèjiw wo yo. Lèw santiw faya, fè ti kabicha pouw reprann fòs ou. Siw gen yon travay ki enpòtan, metel nan peryòd enèjiw wo. Siw gen gen yon reyinyon metel lè enèjiw ba.

  1. Manje vyann lan avan

Brian Tracy preche poun fè tach ki pi difisil la nan komansman jounen an; paske lèn fini nap santi gen yon pwa lou ki soti sou do nou.

Teknik saa pa mache pou mwen. Map fè nenpòt 1 èdtan ap panse ak bagay difisil la sanm pa janm komanse.

Mpi pwodiktif lèm komanse jounen ak yon aktivite/travay mwen renmen oswa kap fèm santim byen. Li banm fòs poum afronte tach ki difisil yo.

  1. Itilize teknik Pomodoro a

Pomodoro teknik se youn nan ansyen teknik nan domèn pwodiktivite ke Francesco Cirillo envante nan lane 1980.

Teknik saa divize yon seyans travay an ti seyans 25 minit. Ou travay padan 25 minit epi pran yon poz 3-5 minit. Aprè 3 seyans travay 25 minit, ou ka pran yon poz 15-30 minit.

Mtwouve teknik saa pi efikas lè wap fè yon bagay ki pa mande twòp konsantrasyon oswa kew pa renmen fè.

Ou ka pran chak 5 minit sa yo pou al deyò, voye yon ti mesaj oswa al gad foto. Lol

E si jounenw te pase konsa,

Imajinew leve aprè yon bon nwit somèy, ou fè egzèsis, medite epi manje. Lèw rive nan travay la, tout moun ap mande sa figiw genyenl fre konsa. Ou santiw ranpli ak enèji.

Avanw kòmanse travay, ou chita gade lis bagay ou dwe fè pandan jounen an. Ou fè tach ou pi renmen an avan. Pandanw tou motive a, ou tou takle yon gwo pwojè ki enèvew. Chak 25 minit ou pran yon ti poz. Aprè 4 seyans, ou gentan fini.

Lèw leve tèt ou, ou wèl fenk midi. San presyon, ou file al nan lench.

Ou gentan travay sou 2 tach ki enpòtan. Enèjiw menm monte pi wo aprè yon bèl bòl brokoli ak somon. Ou rete 4 èd devanw…  Jounenw fenk komanse.

Komanse mete tekntik sa yo an pratik depi kounyaa siw vle fè travay ki konn pranw 3 jou nan yon grenn jou.

Pierre Stanley Baptiste

From cooking meager meals over fires made with pine cones in Haiti to studying business in the U.S...", I teach the art of leveraging scarcity in Creole and English and speak about my experiences including recent engagement at universities. Today’s the perfect time to start building your legacy. Let’s do it together!