Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

7 Kategori Moun pouw Elimine nan Laviw siw Vle Siksè

Depiw rankontre avèl li di yon betiz. Li poko ouvè bouch li, ou enève, tèlman moun lan renmen plenyen. Konbyen moun konsa ki nan vi nou?

Janm ekril nan REVEY (liv mwen), gen 3 bagay ki detèmine moun ou ye jodia: anviwonmanw, eksperyans ak moun ou frekante. Tout moun se moun, men tout moun pa gen plas yo nan viw. Sou wout siksèw la, gen yon seri kategori moun ou dwe dekole sou ou.

Renmen Zen

Moun ki renmen zen toujou ap siveye afè lòt moun. Yo la pou baw enfòmasyon ki pa konsènew.

Ou sipoze tèlman okipe nan ranje tèt ou, kew pa gentan pouw wè defo moun. Moun ki renmen zen ap fèw pase majorite tanw ap pale afè moun sanw pa janm gentan regle anyen pout tèt ou. Pa janm manke zen, alòs ap toujou gen yon nouvo dosye pou yo baw.

read more

Pale Angle nan Mwens ke 6 Mwa Sanw pa Depanse yon Goud

Ou konprann pifò sa moun yap di, menw pa ka di yon mo. Ou timid, ou bliye tout mo Angle ou te konnen yo. Depi jou saa, ou jire fòk ou konn pale Angle. Jiskaprezan ou poko janm jwenn lajan pou al nan kou a.

Pa enkyetew ! Mpral pataje avèw 7 zouti ki pral edew pale Angle nan mwens ke 6 mwa sanw pa depanse yon goud. A kondisyonw pratike chak jou.

1- Aprann tande

Nan eksperyans pam premye prensip pouw aprann yon lang se tande. Pa gen bagay ki pi di lè wap di « yes », sanw pa janm konprann nada.

Lèm tap etidye Etazini te gen yon Nikaragweyèn yo mande : Do you want coffee or tea? Li di Yes.

read more

How To Live A Fulfilling Life While Slaying Fears

You are on your way to accomplishing a massive goal. Things are in motion. Everyone is looking at you; suddenly you get stuck. You can’t move on. Fear just invaded your mind. So, you downplay your goal. You take a secure path where success is guaranteed.

Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. — Psalm 23: 4

I find this passage of the Bible remarkable. It shows us the magnificent power we have over fear. Yet, to overcome fears we need to understand them, challenge them and develop the right mindset.

read more

7 Sekrè Kap Edew Dòmi Tankou BB

Wal dòmi depi 8è diswa, menw toujou santiw fatige lèw leve. Ou pran remèd, bwe te, nad marinad. Ou mande tèt ou si wap janm rive dekouvri sekrè pouw gen yon bon nwit somèy lan.

Ebyen, priyèw monte, gras la desann.

Jodia mpral pataje avèw 7 sekrè kap edew dòmi tankou bb. Prensip sa yo baze sou liv ki rele “Sleep Smarter” ke Shawn Stevenson ekri.

Selon syantifik yo, yon moun ki manke somèy pran 14% plis tan poul konplete yon tach ak fè 20% plis erè ke yon moun ki byen dòmi. Kantite somèy la enpòtan menm jan ak kalite a.

read more

10 Sekrè pouw Fè Travay 3 Jou nan 1 Jou San Fatige

Ou leve, benyen, manje epi al travay. Rive nan travay, ou monte deyè odinatèw reponn imèl. Yon pil dokiman devanw, ou poko ka travay sou youn, gen yon reyinyon nan yon ti moman. Reyinyon nik fini, li midi.

Pandanw nan lench, ou pwofite Facebook yon zanmi ou pa wè depi kindègatenn. Pawòl tèlman anpil, lèw resi fini, li 4:30 pm. Travay fini, ou pa gentan regle anyen. Ou mande tèt ou, kote tanw pase?

Nan blòg saa mvle pataje avèw 10 sekrè ki pral edew fè travay 3 jou nan yon sèl jou, sanw pa fatige.

read more

7 Easy Steps to Get the Most Uplifting Sleep Ever | 7 Silver Bullet Points Issue #1

You sleep more than 8 hours but always feel tired. You wonder if you will ever find the secrets for a good night sleep.

For the 1st issue of “7 Silver Bullet Points”, let me share with you 7 easy steps to get the most uplifting sleep ever. This is a summary of Sleep Smarter written by Shawn Stevenson.

As a workaholic-in-recovery, I thought sleep was jeopardizing my productivity. With eye-opening evidence, this book proved me wrong. A study published in The Lancet found that sleep deprived people took 14% longer to complete a task and made 20% more errors than well rested folks. After integrating the following rituals into my life, I realized sleep is the killer productivity app.

read more

7 Gwo Tonton Liv Ou Dwe Li Avanw Mouri

Moun ki pòv gen gwo televizyon, moun ki rich gen gwo bibliyotèk.
Jim Rohn

Youn nan pi bon mwayen pou yon moun kontinye aprann ak fòme tèt li se nan fè lekti. Elon Musk ke yo konsidere kòm jeni mond nap lan, refize yon bous Standford, youn nan pi gwo inivèsite Ozetazini, 2 jou aprèl fin kòmanse.

Nan yon intèvyou, yo mande Elon kotel aprann kreye fize, machin elektrik ak pil lòt ennvansyonl yo. Musk reponn: “nan liv”. Lèw gade gwo enpak Elon Musk genyen nan mond lan, sa baw yon ide, sou pouvwa liv genyen nan vi yon moun.

read more

Page 1 of 19

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén