Pierre Stanley Baptiste

The Art Of Leveraging Scarcity

7 Fòs ki ka Kolboso oswa Voye Pwojèw la Monte

Bèl ide se rans, se aksyon ki konte. Simityè se kote ki gen plis richès, se la tout moun ki pat gen kouraj fè aksyon mouri ak tout bèl ide, envansyon ak pwojè. Fraz Les Brown saa se yon rapèl poun bay ide nou yo lavi, si nou pa vle mouri ak yo.


Ou gen bèl ide saa depi 2 zan, menw pa gen “kouraj Boukman” lan menm pouw komanse. Gen yon fòs enkoni ki sanble ap frapew devan deyè. Fon ti tandem, anvanw bay ide saa vag. Objektif blòg saa se edew rekonèt alye (fòs pozitif) ak lenmi (fòs negatif) ki ka ede oswa anpeche pwojè saa reyalize.

Prensip sa yo se yon rezime de liv(manifesto) Steven Pressfield ki rele “Do The Work” la.

read more

7 Abitid Moun Ki Domine Mond Lan Pratike Chak Jou

Aksyonw fè lèw leve, detèmine saw ka fè pandan yon jounen. Nan etidye moun ki gen bon jan siksè, mdekouvri ke se woutin matinal ak abitid jounalye ki ede yo rete sou wout siksè a. Saw fè yon jou pa ka detwiw, ni fèw grandi. Echèk oswa siksèw depann de saw fè toutan.

Siw bezwen konn yon moun, gade abitid li. Nan liv Charles Duhigg ki rele “The Power Of Habits”, li montre ke konpayi, sosyete ak moun baze sou abitid. Alòs siw vle konprann oswa chanje yon sosyete, koumanse pa fèl chanje abitid li.

read more

7 Konpetans Ou Dwe Devlope Avan 2020 Selon Fowòm Ekonomik Mondyal Ak Lòt Ekspè

Yon ti fèmen je, epi nap wèn chita nan dèyè kamyonèt mond lan. Ou pa ka solisyone pwoblèm lavni avèk konpetans jodi. Tape yon dokiman sou Word ak ranpli yon Excel spreadsheet pap sifi nan mond kap vini an. Prensip la senp, tout sak popilè pèdi valè.

Machin (Entèlijans Atifisyèl) pral ranplase pifò nan nou. Nan tan lontan, yon kontab te lesansyèl nan biznis. Jodia lojisyèl pran djòb li. Pouw kalekòw nan mond demen an, selon World Economic Forum wap bezwen plis ke konpetans pratik ou yo (Hard Skills). Sinon wap bwè lwil.

read more

17 Ti Refleksyon Sou Filozofi Lavi : Ajoute Paw

Gen momanw rive nan lavi saa:

 1. Ou pa goumen pou sak pa pou ou.
 2. Ou pa fose moun sipòtew.
 3. Ou pa koute opinyon moun ki pa sou teren an.
 4. Ou pa fè foli pou bagay ki pa dire.
 5. Ou chita travay sou tèt ou olyew foure bouch nan afè moun.
 6. Ou elimine tout moun ki pa favorab ak siksèw.
 7. Ou deside chache sajès plis ke richès.
 8. Ou sispann kwè tout saw tande nan nouvèl oswa nan bouch moun ki popilè.
 9. Ou fè pwòp rechèch paw.
 10. Ou pran tanw konstwi yon bagay kap vivan menm lèw ta mouri.
 11. Ou aprann bay vag.
 12. Ou envante pwòp jwèt ou olyew jwe jwèt moun.
 13. Ou pa pase yon jounen sanw pa griyan danw.
 14. Ou sispann fè tout moun plezi.
 15. Ou aprann pase tan ak tèt ou.
 16. Ou kreye pwòp rég ou.
 17. Ou envante pwòp filozofi laviw olye jis kontantew de li pam lan.

read more

7 Kategori Moun pouw Elimine nan Laviw siw Vle Siksè

Depiw rankontre avèl li di yon betiz. Li poko ouvè bouch li, ou enève, tèlman moun lan renmen plenyen. Konbyen moun konsa ki nan vi nou?

Janm ekril nan REVEY (liv mwen), gen 3 bagay ki detèmine moun ou ye jodia: anviwonmanw, eksperyans ak moun ou frekante. Tout moun se moun, men tout moun pa gen plas yo nan viw. Sou wout siksèw la, gen yon seri kategori moun ou dwe dekole sou ou.

Renmen Zen

Moun ki renmen zen toujou ap siveye afè lòt moun. Yo la pou baw enfòmasyon ki pa konsènew.

Ou sipoze tèlman okipe nan ranje tèt ou, kew pa gentan pouw wè defo moun. Moun ki renmen zen ap fèw pase majorite tanw ap pale afè moun sanw pa janm gentan regle anyen pout tèt ou. Pa janm manke zen, alòs ap toujou gen yon nouvo dosye pou yo baw.

read more

Pale Angle nan Mwens ke 6 Mwa Sanw pa Depanse yon Goud

Ou konprann pifò sa moun yap di, menw pa ka di yon mo. Ou timid, ou bliye tout mo Angle ou te konnen yo. Depi jou saa, ou jire fòk ou konn pale Angle. Jiskaprezan ou poko janm jwenn lajan pou al nan kou a.

Pa enkyetew ! Mpral pataje avèw 7 zouti ki pral edew pale Angle nan mwens ke 6 mwa sanw pa depanse yon goud. A kondisyonw pratike chak jou.

1- Aprann tande

Nan eksperyans pam premye prensip pouw aprann yon lang se tande. Pa gen bagay ki pi di lè wap di « yes », sanw pa janm konprann nada.

Lèm tap etidye Etazini te gen yon Nikaragweyèn yo mande : Do you want coffee or tea? Li di Yes.

read more

How To Live A Fulfilling Life While Slaying Fears

You are on your way to accomplishing a massive goal. Things are in motion. Everyone is looking at you; suddenly you get stuck. You can’t move on. Fear just invaded your mind. So, you downplay your goal. You take a secure path where success is guaranteed.

Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. — Psalm 23: 4

I find this passage of the Bible remarkable. It shows us the magnificent power we have over fear. Yet, to overcome fears we need to understand them, challenge them and develop the right mindset.

read more

Page 1 of 20

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén